เทคนิคการจัดทำเเละนำเสนองบกระเเสเงินสดที่จำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ

รหัสหลักสูตร : 23/4072/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,605 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,033 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. การบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง “งบกระแสเงินสด” ในปี 2561 ทุกกิจการ

2. ทำไมงบกระแสเงินสดจึงเริ่มมีบทบาทสำคัญในธุรกิจปัจจุบันมากขึ้น

3. ความสำคัญและคำจำกัดความของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

4. ผู้บริหารกับการตัดสินใจในการจัดประเภทรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5. งบกระแสเงินสดทำได้กี่แบบเเละควรใช้แบบใด

6. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้นและการปรับปรุงผังบัญชีสำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด

7. ลำดับขั้นตอนและวิธีการ (Step by Step) ในการจัดทำงบกระแสเงินสด พร้อมตัวอย่างการคำนวณ

8. ลงมือปฏิบัติการจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีทางตรงพร้อมตัวอย่าง (Work Shop)

9. ลงมือปฏิบัติการจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีทางอ้อมพร้อมตัวอย่าง (Work Shop)

10. การเปิดเผยรายการเพิ่มเติมคืออะไร

11. ตัวอย่างการเปิดเผยรายการเพิ่มเติมที่สำคัญ

12. วิธีการประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสดเพื่อวัดความสามารถของกิจการในการชำระภาระผูกพันในระยะสั้น

13. วิธีการประเมินความสามารถในการทำกำไรจากงบกระแสเงินสด เพื่อวัดประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ

14. วิธีการประเมินความสามารถในการขยายกิจการจากงบกระแสเงินสด เพื่อวัดความสามารถในการอยู่รอดของกิจการในระยะยาว

15. การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากงบกระแสเงินสด

16. เทคนิคการใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร

17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba