เทคนิคการจัดทำงบการเงินพร้อมวิธีการแก้ปัญหา และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing

รหัสหลักสูตร : 23/4042/9

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน

2.ข้อผิดพลาดในงบการเงินที่กระทบต่อการจัดทำบัญชี

3.ประเด็นเรื่องค่าใช้ทางบัญชีที่พบในงบการเงิน

4. เทคนิคการจัดทำงบการเงิน และจุดสังเกตที่มักพบข้อผิดพลาดในงบการเงิน
- จุดตรวจสอบในงบแสดงฐานะทางการเงิน
- จุดตรวจสอบในงบกระแสเงินสด
- จุดตรวจสอบในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- จุดตรวจสอบในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
- จุดตรวจสอบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing Update เวอร์ชั่นใหม่ใหม่ล่าสุด V2.0 และการนำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากร

6. ความแตกต่างของการใช้งานโปรแกรม DBD e-filing Version 1.0 และ Version 2.0

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba