ประเด็นปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รหัสหลักสูตร : 23/4119/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงไปของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2. คำว่า “อุปกรณ์” คืออะไรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา และปัญหาการคิดค่าเสื่อราคา

4. การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องทำกับสินทรัพย์ทุกชนิดหรือไม่

5. “อะไหล่สำรอง” จัดประเภทไว้เป็นอะไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร

6. กรณีกิจการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไว้สั้นหรือมากกว่าหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร จะมีต้องทำอย่างไร

7. กิจการมีสินทรัพย์ล้าสมัย ชำรุดเสียหาย หรือไม่ได้ใช้งานในปริมาณที่มากกิจการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

8. ตัวอย่างของต้นทุนที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งในราคาทุนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีอะไรบ้าง

9. กิจการมีสินทรัพย์ที่ไม่มีอยู่จริง หรือมีอยู่ในปริมาณที่แตกต่างจากทะเบียนหรือไม่ตรงกับกับบัญชีแยกประเภท กิจการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

10. นโยบายการบัญชีสำหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการมีกี่วิธี และมีวิธีใดบ้าง

11. หากมีการตีราคาที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ใหม่ จะต้องทำอย่างไร

12. หากกิจการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าหรือการลดมูลค่าลงไม่เพียงพอ จะแก้ไขอย่างไร

13. หากพบว่าสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญไม่ได้จัดให้มีการประกันหรือมีแต่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น กิจการจะต้องแก้ไขและปฏิบัติอย่างไร

14. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่นำมาซื้อที่ดินสำหรับสถานประกอบการที่มีช่วงเวลาต้องจดทะเบียนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะถือเป็นต้นทุนที่ดินได้หรือไม่

15. ขายรถยนต์นั่งที่ทุนทางภาษีเท่ากับ 1 ล้าน แต่ทุนทางบัญชีมากกว่า 1 ล้านจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางบัญชีและภาษี

16. การจำหน่าย จ่ายโอน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะมีแนวปฏิบัติอย่างไร

17. การแยกอสังหาเพื่อการลุงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

18. การโอนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกัน ได้แก่ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างไร

19. หากกิจการมีสินทรัพย์ที่อยู่นอกบัญชีและต้องการปรับปรุงบัญชี เอกสารที่ซื้อสินทรัพย์เป็นของปีก่อนๆ

เอกสารดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้หรือไม่ และการตัดค่าเสื่อมราคาให้ตัดตั้งแต่วันที่ซื้อสินทรัพย์ตามเอกสารใช่หรือไม่

20. งบการเงินปีเก่ามีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง หากจะปรับปรุงวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาใหม่ให้ถูกต้องจะต้องใช้วิธีการปรับปรุงอย่างไร

และต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่

21. กิจการสร้างอาคารซึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่ได้สร้างเสร็จแล้ว และให้บุคคลภายนอกเช่าแล้วแต่มีบางส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จ ซึ่งจะสร้างเสร็จอีก 3 ปี

กิจการจะคิดค่าเสื่อมราคาของพื้นที่ทั้งสองส่วนที่สร้างเสร็จไม่พร้อมกันอย่างไร และการคิดค่าเสื่อมจะสิ้นสุดพร้อมกันหรือไม่

22. กิจการซื้อสินทรัพย์จากต่างประเทศ โดยต้องจ่ายชําระค่าสินค้าก่อนทางผู้ขายถึงจะส่งมอบสินทรัพย์ให้ ในการคิดค่าเสื่อมราคาจะเริ่มคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงจะถูกต้อง

23. บริษัทซื้อสินค้าและได้รับของแถม ของแถมที่ได้รับจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือสินทรัพย์

27. ในการทําสัญญาซื้อรถยนต์แบบ Leasing มีวิธีบันทึกบัญชีอย่างไรโดยจะถือเป็นค่าเช่าทั้งหมดได้หรือไม่ และมีแนวปฏิบัติอย่างไร

25. หากกิจการต้องการบันทึกสินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรกหรือวันที่ซื้อไม่ได้จะทําอย่างไร

26. ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และต้นทุนที่เกิดจากการตรวจสภาพครั้งใหญ่มีวิธีบันทึกบัญชีเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

27. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba