พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/1689

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึก!! พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

ด่วน!! ปีแรก ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บภาษี วันที่ 1 มกราคม 2563 นี้
 
Update ล่าสุด!! กับ ระยะเวลาดำเนินการใหม่ ในปี 2563 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 • ทราบหรือไม่!! ภาษีของปี 2562 ที่ต้องยื่นเสียในต้นปี 2563 กรณีใดต้องเสียตามกฎหมายเก่า และกรณีใดต้องเสียตามกฎหมายใหม่
 • ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง นิยามของ “เจ้าของที่ดิน” ตามกฎหมายนี้
 • ยกเลิกฐานภาษีรายปี เป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด กำหนดราคาประเมินพื่อเป็นฐานภาษีอย่างไร
 • ทรัพย์สินอะไรบ้าง??? ที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี

Promotion เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

หัวข้อสัมมนา

1. ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
 • ผู้ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
 • ระยะเวลาการเริ่มเป็นเจ้าของ หรือเริ่มการครอบครอง ที่มีผลต่อหน้าที่การเสียภาษีในแต่ละปี
 • ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน
2. ความเป็น “เจ้าของที่ดิน” ที่มีผลต่อการเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • เจ้าของที่ดิน และเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็นคนละคนกัน เสียภาษีอย่างไร ใช้มูลค่าใดเป็นฐานภาษี
 • พื้นที่ส่วนกลางของคอนโด หรืออาคารชุด ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม ต้องนำมารวมคำนวณเสียภาษีหรือไม่
3. ประเภททรัพย์สินและมูลค่าที่ดินอะไรบ้าง?? ที่ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4. ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตีความหมายใหม่อย่างไร
 • ที่ดิน
 • สิ่งปลูกสร้าง
 • ห้องชุด
5. การจัดแบ่งประเภทของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี
 • ด้านเกษตรกรรม หมายความรวมถึงอะไรบ้าง
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น หมายความรวมถึงอะไรบ้าง
 • อยู่อาศัย
 • ที่ดินว่างเปล่า
6. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภทจะต้องเสียภาษีอย่างไร

7. ฐานในการคำนวณเพื่อเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
 • กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ต้องคำนวณมูลค่าวิธีใด
 • หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
8. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประกอบเกษตรกรรมที่จะได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 50 ล้านบาทมีกรณีใดบ้าง
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีหลักเกณฑ์อย่างไร จะได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 50 ล้านบาท
 • เงื่อนไขการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี 10 ล้านบาท เจ้าของสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
 • “เหตุจำเป็น” ใดบ้างที่กฎหมายสามารถยกเว้นหลักเกณฑ์บางข้อได้
9. อัตราภาษี และวิธีการคำนวณภาระภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปี
9.1 กรณีเป็นที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
9.2 กรณีเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
9.3 กรณีเป็นห้องชุด
9.4 อัตราภาษีในช่วง 2 ปี แรก (เริ่มนับ 1 มกราคม 2563) และช่วงหลัง 2 ปีแรก (อัตราปกติ)
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบเกษตรกรรม
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้สำหรับอยู่อาศัย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้สำหรับอยู่อาศัย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัยแบบอื่นๆ เช่น บ้านหลังที่ 2
 • ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรม หรืออยู่อาศัย
10.การคิดค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง

11.ข้อควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษีสำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ ต้องทิ้งร้างติดต่อกันกี่ถึงถูกเรียกเก็บภาษีและเรียกเก็บตั้งแต่ปีใด อัตราเท่าไหร่
 • หลักเกณฑ์ที่ต้องทราบ เมื่อถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
12.การประเมินภาษี การชำระภาษี และการขอคืนภาษี
 • กำหนดเวลาชำระภาษีตามกฎหมายที่ดินฉบับใหม่
 • สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชำระภาษี
 • วิธีการชำระภาษี (ชำระ ณ องค์กรปกครองท้องถิ่น, ชำระผ่านทางไปรษณีย์, โอนผ่านธนาคาร) ถือวันใดเป็นวันชำระภาษี
 • เงื่อนไขการขอผ่อนชำระภาษีเป็นงวด
 • ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษี และเวลาในการติดต่อขอรับเงินคืน
13.การลดและการยกเว้นภาษี
 • การยกเว้นภาษีช่วง 3 ปีแรก สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เพื่อการเกษตร
 • การบรรเทาภาระภาษีช่วง 3 ปีแรก สำหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิม เพราะอัตราภาษีของกฎหมายใหม่
 • ความสัมพันธ์ระว่าง “เจ้าของที่ดิน” กับ “เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง” ที่มีผลต่อการได้รับยกเว้นภาษี
 • มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่หลายพื้นที่ ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ อย่างไร
14.ภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

15.การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี
 • ผลการค้างชำระภาษีกับการจดทะเบียนสิทธิ์ หรือทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
16.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba