(169 ประเด็น) เจาะลึกรวมประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจรที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/1829

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะลึก... รวมประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจร ที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด (169 ประเด็น)

 • Update กฎหมายใหม่ และประเด็นทางภาษีปี 2563 ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • หลักสูตรที่รวมประเด็นที่พบมากที่สุดของนักบัญชี (ค่ารับรอง,สวัสดิการ, การหักภาษี ณ ที่จ่าย, ภาษีกับการส่งเสริมการขาย, ค่าเช่า, ค่าขนส่ง)
 • Update รายจ่าย 2 เท่า การส่งพนักงานเข้าอบรม, การบริจาค และปัญหารายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
 • รวมปัญหาใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
 • เรียนรู้จากประเด็นที่เกิดขึ้นจริงและพบมากที่สุด!! พร้อมบอกวิธีการแก้ปัญหาแบบครบวงจร

หัวข้อสัมมนา

 1. Update กฎหมายใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ
 2. ปัญหารายได้ที่มักถูกสรรพากรประเมิน
  • การขายสินค้าตํ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 3. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาหรือการกุศล
  • รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะลงค่าใช้จ่ายได้ 200% ทุกกรณีหรือไม่
  • รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
  • บริจาคอย่างไรให้ได้ประโยชน์และถูกต้องทางภาษี
  • รายจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 200% กับประเด็นโต้แย้งของสรรพากรพื้นที่
  • ปัญหารายจ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
  • รายจ่ายส่วนตัวทําอย่างไรจะลงค่าใช้จ่ายได้
  • บริษัทจ่ายเงินค่าจัดทําของรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานดีเด่น
  • รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอย่างไรจึงจะไม่เป็นการให้โดยเสน่หา
  • ช่วยซื้อบัตรชมกีฬา ของขวัญอวยพรวันเกิดบุคคลสําคัญ
  • ค่าซื้อบัตรการกุศลต่างๆ เช่น บัตรแสดงดนตรี ละคร
  • รายจ่ายค่าซื้อของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานเลี้ยง งานทอดกฐิน งานศพ พวงหรีด เงินช่วยเหลือพนักงาน
  • ค่าเดินทางของกรรมการไปต่างประเทศ
  • ค่านํ้ามัน ค่าซ่อมรถ ค่าต่อภาษี ซึ่งกรรมการใช้รถส่วนตัว
  • บริษัทสมัครเป็นสมาชิก Sport Club เพื่อกรรมการ ผู้บริหารงานเข้าไปใช้บริการ
  • บริษัทให้หุ้นกับพนักงานเป็นรายบุคคล
 4. ค่ารับรองจะลงเป็นรายจ่ายได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
  • ใบเสร็จร้านอาหาร ระบุชื่อว่า สด หรือไม่ระบุชื่อผู้รับบริการ หรือ ระบุชื่อกรรมการ
  • ยอดรายได้ที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณค่ารับรองคิดอย่างไร
  • ค่ารับรองเกิน 2,000 บาทนํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
  • ค่ารับรองจะลงรายจ่ายอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
 5. สวัสดิการพนักงานให้อย่างไรไม่เป็นเงินได้พนักงาน และบริษัทลงรายจ่ายได้
  • ค่าพาหนะ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • ค่าเช่าบ้าน
  • ค่าเครื่องแบบ
  • ค่าเบี้ยประกัน
  • ค่าเครื่องแบบพนักงาน
  • การจัดสัมมนาต่างจังหวัด
  • การให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
  • ให้พนักงานทานอาหารฟรี
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้ามสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • กรณีไม่มีใบกํากับภาษีหรือไม่แสดงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจะนําภาษีซื้อมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • ใบกํากับภาษีที่ลงข้อความไม่ถูกต้อง จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน นํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
  • เงินช่วยเหลือที่ให้กับบริษัทในเครือกับประเด็นปัญหารายจ่าย
  • การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Costing Sharing) ระหว่างบริษัทในเครือลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 7. ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
  • บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อที่อยู่ผู้ออก แต่มีนามบัตรของร้านลงรายจ่ายได้หรือไม่
  • ค่ารับรองที่ไม่สามารถแจงรายละเอียดได้แต่มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • ใบรับเงินที่มีข้อความไม่ครบถ้วน
 8. ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ซื้อขายกับรับจ้างทําของ
  • ขายพร้อมติดตั้ง
  • ซื้อสินค้าแถมบริการ
  • ซื้อเครื่องจักรพร้อมเทคนิคพิเศษ (Know How) ในการผลิต
  • การจ่ายค่าซ่อม แยก/รวมบิลค่าบริการกับค่าอะไหล่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
  • บิลค่าอะไหล่กับค่าบริการเป็นคนละบริษัท
  • การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องถือเป็นรับจ้างหรือซื้อขาย
 9. ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย
  • การให้เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนกับตัวแทน/ดีลเลอร์
  • ให้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
  • เงินช่วยเหลือในการทําตลาด, เงินชดเชยส่วนลดที่ให้กับลูกค้า
  • ให้เงินหรือสิ่งของจากการขายสินค้าได้ตามเป้า
 10. ปัญหาด้านการจ่ายค่าเช่า
  • การจ่ายค่าบริการส่วนกลาง
  • จ่ายค่าประกันภัยแทนเจ้าของอาคาร หักภาษีอย่างไร
  • ค่าเช่าอาคาร Office เรียกเก็บบิลเดียวพร้อมค่านํ้า ค่าไฟฟ้า
  • ค่าคลังสินค้า, เก็บสินค้า เป็นการจ่ายค่าเช่าหรือค่าบริการ
  • ให้เช่ากับบริการพื้นที่ต่างกันอย่างไร และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราเท่าไร
  • การจ่ายค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่าลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
 11. ปัญหาภาษีจากการจ่ายค่าขนส่ง
  • อย่างไรถือเป็นค่าขนส่ง
  • ขนส่ง ต้องจดทะเบียนขนส่งหรือไม่
  • ขายสินค้าพร้อมขนส่ง, เช่าพร้อมขนส่ง
  • ขนส่ง, รับจ้าง, เช่า สรรพากรใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร
 12. ปัญหาการจ่ายค่าสินค้าพร้อมติดตั้ง
  • ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง แยกใบเสร็จรับเงิน
  • การเปลี่ยนยางรถยนต์ แบตเตอรี่ โดยไม่คิดค่าแรง
  • ขายสินค้าพร้อมบริการ
  • ขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง
 13. Tax Point กับหน้าที่ในการเสียภาษี
  • การขายสินค้าและการให้บริการ Tax Point เกิดเมื่อใด
  • ผลเสียหายจากการไม่ออกใบกํากับภาษีตาม Tax Point
  • Tax Point ของการขายไฟฟ้า นํ้าประปา
  • การรับชําระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คเด้ง Tax Point เกิดหรือไม่
  • การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ กรณีลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าว
 14. 19 ประเด็นปัญหาใบกํากับภาษี
  • การได้รับชําระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คลงวันที่ย้อนหลัง, เช็คลงวันที่ล่วงหน้าจะออกใบกํากับภาษีอย่างไร
  • ผลเสียหายจากการส่งมอบสินค้าแล้วแต่ไม่ออกใบกํากับภาษี
  • ใบกํากับภาษีที่ระบุที่อยู่ของที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เช่น เช่าแผ่นป้ายโฆษณา
  • การเปลี่ยนแปลงชื่อ, ที่อยู่, TAX ID ของผู้ซื้อ ผู้ขายจะออกใบกํากับภาษีอย่างไร
  • การได้รับใบกํากับภาษีข้ามเดือน จะนํามาขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
  • ใบกํากับภาษีผิด, หาย, ชํารุด จะแก้ไขอย่างไร
  • ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรที่คํานวณ VAT ผิดพลาดใช้ได้หรือไม่
  • รายการใดในใบกํากับภาษีที่สามารถแก้ไขได้
  • การออกใบกํากับภาษีก่อนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT
  • การออกใบกํากับภาษีกรณีมีการลดราคา แถมสินค้า
  • ใบกํากับภาษีที่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้
  • การเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่
  • ใบกํากับภาษีออกและส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว จะยกเลิกได้หรือไม่
  • ใบกํากับภาษีของค่านํ้ามันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างไร
  • การนําสินค้าไปใช้ในกิจการ ต้องเสีย VAT และออกใบกํากับภาษีหรือไม่
  • การออกใบกํากับภาษีร่วมกับเอกสารการค้าอื่นๆ มีเงื่อนไขอย่างไร
  • ใบกํากับภาษีที่เป็น “สําเนา” ใช้ได้หรือไม่
  • การออกใบกํากับภาษีกรณีมีการซื้อสินค้าหลายรายการ
 15. การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะออกได้เมื่อใด
  • เงินประกัน เงินจอง เงินมัดจํา เงินจ่ายล่วงหน้า
  • การให้ส่วนลดหลังการขายต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
  • กรณีมีการบอกเลิกสัญญา มีการคืนสินค้าเนื่องจากบริการบกพร่อง ไม่มีการให้บริการ จ่ายเงินชดเชยค่าความเสียหาย
  • มูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นจะต้องทําอย่างไร เมื่อออกใบกํากับภาษีไปแล้ว
  • กรณีมีการคืนสินค้าที่แถม ต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
  • การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ทางการค้าทําได้หรือไม่ อย่างไร
 16. เหตุและระยะเวลาในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 17. รายการในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
  • มูลค่าเฉพาะรายการหรือมูลค่ารวมทั้งหมดที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
  • กรณีออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ชุดเดียวกันจากใบกํากับภาษีหลายชุดได้หรือไม่
  • รายการที่ต้องแสดงในใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะต้องระบุทุกรายการ ตามใบกํากับภาษีเดิมหรือไม่
  • การออกใบลดหนี้ในอัตรา 10% ทําได้หรือไม่ และต้องยื่นรายการต่อสรรพากรอย่างไร
 18. กรณีออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ไปแล้ว แต่มีเหตุอื่นที่ต้องออก ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้อีกจะอ้างอิงใบกํากับภาษีฉบับเดิมหรืออ้างถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ออกไป
 19. ปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม
  • ใบกํากับภาษีที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออก
  • การวางแผนภาษีจากการได้รับใบกํากับภาษีล่าช้า
  • ไม่มีใบกํากับภาษี
  • ใบกํากับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์
  • ภาษีซื้อต้องห้ามที่ต้องบวกกลับในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีซื้อต้องห้ามจากใบกํากับภาษีอย่างย่อ
  • ค่ารับรองกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลงบัญชีอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรองถือเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร
 20. (10 ประเด็น) การวางแผนภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)แจก แถม แลกซื้อ ฯลฯ ทําอย่างไรขอคืนได้
 21. (10 ประเด็น) การวางแผนภาษีซื้อจากการซื้อขายสินค้าโดยใช้ Tax Point ให้เกิดประโยชน์
 22. (12 ประเด็น) ภาษีซื้อ การเฉลี่ยภาษีซื้อ การขอคืนและเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
 23. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • กรณีการจัดทํารายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เก็บสินค้าไว้ที่อื่น)
  • การลงรายงานภาษีซื้อ
  • สินค้ามีประกัน สินค้าที่จะนําไปส่งเสริมการขายต้องทํารายงานหรือไม่
  • การจัดทํารายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
 24. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

พิเศษ เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba