(105) รวมประเด็นภาษีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง *** เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

รหัสหลักสูตร : 21/1952

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

(105 ประเด็น) รวมประเด็นภาษีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง

  • ปิดบัญชี และปิดความเสี่ยงการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
  • ต้องจัดทำรายงานอะไรบ้างเมื่อสิ้นรอบบัญชี
  • เผยวิธีจัดการกับสินค่าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย ให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
  • รู้ถึงหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรในการพิจารณาสินทรัพย์ถาวรกับค่าใช้จ่าย
  • เข้าใจการรับรู้รายได้ทางบัญชีกับทางภาษี พร้อมเคลียร์ประเด็นปัญหารายจ่ายของกิจการเมื่อปิดบัญชี

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำงบการเงิน กับ ภ.ง.ด.50 ความเหมือนที่แตกต่าง
2. งบการเงิน ณ วันปิดบัญชี ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง
3. จุดสังเกตความผิดปกติของรายการในงบการเงินที่มักถูกตรวจสอบ
4. สินทรัพย์หมุนเวียนจะต้องตรวจสอบรายการใดบ้างที่มักมีประเด็นความผิดพลาด
5. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะต้องตรวจสอบรายการใดบ้างที่มักมีประเด็นความผิดพลาด
6. การนำรายการสินทรัพย์หมุนเวียนไปไว้ในรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จะมีผลกระทบทางภาษีอากรหรือไม่
7. ลูกหนี้การค้า กับ ลูกหนี้อื่น ความแตกต่างทางภาษีอากร
8. ลูกหนี้จากการขายสินค้า กับ ลูกหนี้จากการให้บริการ ความแตกต่างใน ภาระภาษีอากรที่ต้องระมัดระวัง
9. วันปิดบัญชีกิจการควรตรวจสอบยันยอดลูกหนี้รายตัว กับ บัญชีคุมยอดลูกหนี้ หรือไม่หากไม่ตรงกันต้องปฏิบัติอย่างไร
10. ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้กิจการจะตัดหนี้สูญอย่างไรให้ถูกต้อง
11. หนี้สงสัยจะสูญจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่
12. การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องรอจนกว่าคดีถึงที่สุดทุกกรณีหรือไม่
13. อย่างไรถือเป็นสินค้าคงเหลือต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบทุกประเภทหรือไม่
14. ภาชนะบุรรจุสินค้า วัสดุสิ้นเปลืองต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
15. เมื่อสิ้นรอบบัญชีต้องมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือต้องจัดทำรายงานอะไรบ้าง จึงจะครบถ้วนถูกต้อง
16. การตีราคาสินค้าคงเหลือควรปฏิบัติอย่างไรให้ครบถ้วนถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
17. เมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือหากพบว่า สินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย จะต้องจัดทำรายงานอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
18. การจำหน่ายสินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หากขายต่ำกว่าราคาตลาดทำได้ หรือไม่ แนวปฏิบัติที่สำคัญ
19. แนวปฏิบัติของวัตถุดิบเสียหายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
20. แนวปฏิบัติของงานระหว่างทำเสียหายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
21. แนวปฏิบัติของสินค้าสำเร็จรูปเสียหายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
22. การตัดบัญชีของสินค้าเสียหายมีวิธีใดบ้างที่สรรพากรยอมรับ
23. หากสินค้าของกิจการสูญหายจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ แนวปฏิบัติที่สำคัญ
24. เมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือพบว่า “ สินค้าขาด หรือ เกิน” จากรายงาน สินค้าและวัตถุดิบ ต้องปฏิบัติอย่างไร และรายงานอะไรบ้างที่ต้องจัดทำ
25. หากกิจการต้องการทำลายสินค้าและวัตถุดิบต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
26. กิจการแจ้งการทำลายสินค้าและวัตถุดิบกับสรรพากรแล้ว แต่ไม่ได้ ทำลายจริง กลับนำไปขายต่อ ทำได้หรือไม่
27. ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง ณ วันปิดบัญชีของรายจ่ายล่วงหน้า และรายได้ค้างรับ
28. ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง ณ วันปิดบัญชีของรายจ่ายค้างจ่าย และรายได้รับล่วงหน้า
29. เงินกู้ยืมกรรมการ พนักงาน หรือ บริษัทในเครือไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่
30. หากเงินกู้ยืมต้องคิดดอกเบี้ยมีภาระภาษีอะไรบ้าง
31. การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยท้องตลาดทำได้หรือไม่
32. การให้กู้ยืมเงินมีเหตุอันสมควรไม่คิดดอกเบี้ย และถูกประเมินหรือไม่
33. เกณฑ์การเสียภาษีของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเป็นอย่างไร
34. การพิจารณาระหว่างสินทรัพย์ถาวรกับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร ในทางภาษีอากร
35. การกำหนดจำนวนเงินให้ถือเป็นสินทรัพย์ สรรพากรยอมรับหรือไม่
36. กู้เงินมาซื้อสินทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินกู้จะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่าย
37. อย่างไรถือเป็น “ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์”
38. ซื้อสินทรัพย์เข้ามาใช้งาน แต่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในรอบบัญชีนั้น ทำได้หรือไม่ เนื่องจากจำนวนเงินเล็กน้อย
39. รายจ่ายในการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น จะถือเป็น สินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
40. อย่างไรถือเป็นค่าซ่อมแซมที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
41. วันปิดบัญชีหากกิจการบันทึกสินทรัพย์คาดเคลื่อนจะมีผลทางภาษีอากรอย่างไร
42. หลักเกณฑ์การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
43. วันปิดบัญชีกิจการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่ำกว่าอัตราที่ ประมวลรัษฎากรกำหนดทำได้หรือไม่
44. ทางบัญชีหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมต่ำกว่าทางภาษีอากร เมื่อกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 จะใช้สิทธิอัตราทางภาษีอากรได้หรือไม่
45. การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาวิธีลดยอดทวีคูณ ในทางภาษีอากรต้องบวกกลับหรือไม่
46. สินทรัพย์บางประเภทหักค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง บางประเภทหักวิธีลดยอดทวีคูณทำได้หรือไม่
47. ซื้อสินทรัพย์ประเภทเดียวกันหลายชิ้น จะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาอัตราไม่เท่ากันได้หรือไม่
48. ซื้อสินทรัพย์มา แต่หลงลืมหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ปีถัดไปจะใช้สิทธิหักได้หรือไม่
49. ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กิจการจะหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 20% ได้หรือไม่ หรือต้องหัก 3 ปี
50. ซื้อเครื่องบันทึกการเก็บเงินกิจการเลือกหักค่าเสื่อมราคา 20% หรือ 100% หรือมีวิธีอื่น
51. ณ วันปิดบัญชีกิจการจะต้องพิจารณาสินทรัพย์ด้อยค่า ผลขาดทุนจากการ ด้อยค่าสินทรัพย์จะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
52. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กิจการมีสิทธิขอคืน แต่ไม่เอาคืนจะต้องปฏิบัติอย่างไร
53. รายจ่ายค้างจ่ายกิจการควรระมัดระวังอะไรบ้าง ณ วันปิดบัญชี
54. เจ้าหนี้รายตัว กับ บัญชีคุมเจ้าหนี้ กิจการควรปฏิบัติอย่างไร ณ วันปิดบัญชี
55. ยอดเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันปิดบัญชีมียอดติดลบได้หรือไม่
56. ณ วันปิดบัญชีกิจการจะต้องมีการตั้งประมาณการหนี้สินทางบัญชีในทางภาษีอากรยอมรับหรือไม่
57. กิจการมีลูกหนี้ค่าหุ้น กิจการมีภาระภาษีอะไรบ้าง
58. ขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 ปี มีหลักเกณฑ์การใช้สิทธิอย่างไรในทางภาษีอากร
59. การเลือกหักขาดทุนสะสมบางปีทำได้หรือไม่
60. ความแตกต่างของรายได้ทางบัญชีกับรายได้ทางภาษีที่ต้องระมัดระวัง
61. การรับรู้รายได้ทางบัญชีกับการรับรู้รายได้ทางภาษี ความเหมือนที่แตกต่างกัน อย่างไร
62. บัญชีรับรู้เกณฑ์คงค้าง แต่ภาษีรับรู้เกณฑ์สิทธิ แตกต่างกันหรือไม่
63. มีรายได้อะไรบ้างที่ทางบัญชีไม่ถือเป็นรายได้ แต่ในทางภาษีต้องนำมาถือเป็นรายได้
64. มีรายได้อะไรบ้างที่ทางบัญชีถือเป็นรายได้ แต่ในทางภาษียกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
65. ส่งของตัวอย่างไปให้ลูกค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และถือเป็นรายได้ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
66. ยอดรายได้ที่ปีปัจจุบันต่ำกว่าปีก่อนจะถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่หรือไม่
67. รายได้จากการขายและการให้บริการความแตกต่างในภาระภาษีที่ต้อง ระมัดระวังเมื่อปิดบัญชี
68. กิจการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องนำมาถือเป็นรายได้หรือไม่
69. หากกิจการมีขาดทุนขั้นต้น มีประเด็นภาษีที่ต้องระมัดระวังหรือไม่
70. ภาระภาษีของรายได้จากการขายเศษวัสดุมีอะไรบ้าง
71. มีรายได้อะไรบ้างที่มักจะเสียภาษีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
72. ได้รับรางวัลจากการขายได้ตามเป้า จะต้องถือเป็นรายได้ในการคำนวณ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
73. รายได้อื่นมีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง ณ วันปิดบัญชี
74. กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในทางภาษีอากร ณ วันปิดบัญชี จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด้
75. กิจการจะต้องจัดทำรายงานอะไรบ้างเพื่อควบคุมรายได้ให้ถูกต้องไม่เสียภาษี ผิดพลาด
76. ค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิมีอะไรบ้าง
77. วิธีพิจารณาว่า อย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ทางภาษีอากรได้
78. หลักเกณฑ์ 4 ข้อในการพิจารณา “ บิล ” อย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
79. ค่าใช้จ่ายจะต้องมี “ บิล ” ทุกรายการหรือไม่ หากไม่มี “ บิล ” ต้องปฏิบัติ อย่างไร
80. ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีบิล ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
81. ซื้อของได้รับบิลที่มีข้อความไม่ครบถ้วน แต่ใช้นามบัตรแนบกับบิลได้หรือไม่
82. ซื้อของไม่มีบิลทำใบรับเงินให้เซ็นรับ ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเสมอไปหรือไม่
83. มีรายจ่ายต้องห้ามอะไรบ้างที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ณ วันปิดบัญชี
84. รายจ่ายต้องห้ามต้องบวกกลับทุกรายการหรือไม่
85. อย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หาที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
86. บริจาคอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
87. กิจการขาดทุนแต่มีรายการบริจาคในระหว่างปี จะนำมาถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
88. รายจ่ายการกุศลสาธารณะต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิเป็นอย่างไร มีวิธีการคำนวณอย่างไร
89. รายจ่ายเพื่อการศึกษาและการกีฬาต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิเป็นอย่างไร มีวิธีการคำนวณอย่างไร
90. ซื้อบัตรการกุศลจะถือเป็นรายจ่ายคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
91. ค่ารับรองต้องไม่เกินรายละ 2,000 บาท หมายความว่าอย่างไร
92. สิ้นรอบบัญชีค่ารับรองต้องไม่เกิน 0.3% ต้องคำนวณอย่างไร และหากเกินต้องบวกกลับในแบบ ภ.ง.ด.50 หรือไม่
93. อย่างไรถือเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
94. อย่างไรถือเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริง
95. ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ หมายความว่าอย่างไร ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่
96. เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญาอย่างไรที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
97. ภาษีซื้อที่กิจการมีสิทธิขอคืนหรือเครดิตภาษีขายได้ แต่กิจการไม่ต้องการขอคืนจะนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
98. ภาษีขายจ่ายแทนลูกค้าได้หรือไม่
99. การอบรมสัมมนาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต้องขออนุญาตกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกกรณีหรือไม่
100. การใช้สิทธิในการอบรมสัมมนาเมืองรองทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีก 100%
101. บริจาคอย่างไรจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
102. ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้จะถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นมีหลักเกณฑ์อย่างไร
103. ประเด็นการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร (บวกกลับ) มีอะไรบ้าง
104. ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการบวกกลับไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
105. กิจการควรจะวางระบบการตรวจสอบใบกำกับภาษีปลอมอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นกับกิจการ
106. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Promotion  เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
2 ซ.5 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต วัฒนา กทม.
โทรศัพท์ :
02 2552930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba