เจาะประเด็น Hot ที่ต้องระวังเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ เอกสารออกเป็นชุด

รหัสหลักสูตร : 21/1146

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะประเด็น Hot ที่ต้องระวังเกี่ยวกับ ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ เอกสารออกเป็นชุด

 • Update!! การใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็น Hot ที่ต้องระวังเกี่ยวกับใบกำกับภาษี
 • ออกใบกำกับภาษีมีรายการที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนถูกต้อง จะต้องทำอย่างไร
 • กรณีจัดทำใบกำกับภาษี แต่ระบุชื่อผู้ซื้อผิดต้องทำอย่างไร
 • กรณีราชการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถใช้ใบกำกับภาษีที่อยู่เดิมได้หรือไม่
 • ในใบกำกับภาษีบริษัทจะทำตรายางให้ร้านค้าใช้ประทับชื่อและที่อยู่ของบริษัทแทนการเขียนได้หรือไม่
 • วันที่และเลขที่ใบกำกับภาษีที่จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช้ ตรายางประทับได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีที่จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะแก้ไข ตก เติม ได้หรือไม่
 • การออกใบกำกับภาษีเป็นภาษาอังกฤษและมีหน่วยเงินตราต่างประเทศทำได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างไร
 • บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแจ้งที่อยู่โดยมิได้ระบุซอยและถนน แต่ออกใบกำกับภาษีระบุซอยและถนนได้หรือไม่
 • ใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ชื่อลูกค้าพิมพ์ดีดได้หรือไม่
 • กรณีออกใบกำกับภาษีผิดเนื่องจากระบุรายการสินค้าผิด จะทำอย่างไร
2. ประเด็นปัญหาใบลดหนี้ที่ต้องระวัง
 • ชื่อลูกค้าไม่ตรงกับใบกำกับภาษีที่เคยออกทำได้หรือไม่
 • ถ้าออกใบกำกับภาษีแต่ลืมยื่นใน ภ.พ.30 ต้องปฏิบัติอย่างไร
 • กรณีออกใบลดหนี้ผิดบริษัทต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าลูกค้าได้นำใบลดหนี้ไปใช้แล้ว
 • รายการในใบลดหนี้ถ้ามีไม่ครบได้หรือไม่
 • ออกใบลดหนี้ให้บริษัทต่างประเทศต้องยื่นในรายงานภาษีขายหรือไม่
3. ประเด็นปัญหาใบเพิ่มหนี้
 • ถ้าลูกค้าต้องการให้ออกใบเพิ่มหนี้เป็นชื่อของบริษัทในเครือของลูกค้าทำได้หรือไม่
 • ถ้าใบเพิ่มหนี้ออกผิดต้องออกใบลดหนี้มาเพื่อหักยอดหรือไม่
4. การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแทนใบกำกับภาษีอย่างย่อ
5. การออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้ารายเดียวกัน จะรวบรวมจัดทำและส่งมอบให้เป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนได้หรือไม่
6. กรณีนำเครื่องบันทึกการเก็บเงินไปออกใบกำกับภาษีอย่างย่อนอกสถานประกอบการเนื่องจากบริษัทไปเปิดบูธแสดง และขายสินค้านอกสถานประกอบการเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งสรรพากรหรือไม่
7. ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทมีนโยบายคำนวณภาษีขายให้สอดคล้องกับการคำนวณราคาสินค้าคือไม่มีเศษสตางค์ โดยการปัดขึ้นเป็น 1 บาท ทำได้หรือไม่ และผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวมาถือเป็นเครดิตภาษีซื้อทั้งจำนวนได้ หรือไม่
8. บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบ ภ.พ.09 จำนวน 2 ครั้งดังนี้

 • 1. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งย้ายที่อยู่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 • 2. วันที่ 11 มีนาคม 2563 แจ้งเปลี่ยนชื่อให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทจะต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
9. จดทะเบียนแจ้งย้ายสถานประกอบการแล้วใบกำกับภาษีใช้ที่อยู่เดิมได้หรือไม่
10. ผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้ว แต่ได้รับใบกำกับภาษีที่เป็นที่อยู่เดิมจะต้องปฏิบัติอย่างไร
11. กรณีการแถมสินค้าพร้อมขายผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องระบุสินค้าที่แถมไว้ในใบกำกับภาษีหรือไม่และส่งมอบของแถมภายหลังได้หรือไม่
12. กรณีได้รับเงินมัดจำจากการขายสินค้าในประเทศ ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างไร
13. กรณีเก็บเงินมัดจำเป็นเงินก้อนแต่ทยอยหักเงินมัดจำ ครั้งละ 20%จะต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
14. กรณีได้รับเช็คลงวันที่ที่ผ่านมาแล้ว ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างไร
15. กรณีได้รับเงินชดเชยต้องออกเป็นใบสำคัญรับ หรือออกเป็นใบเสร็จรับเงินหรือออกใบกำกับภาษีหรือไม่
16. ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากส่วนราชการ สามารถนำมาเป็นเครดิตภาษีเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
17. ปัญหาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการออกใบกำกับภาษี
18. กรณีสาขาขายสินค้าหรือให้บริการ สำนักงานใหญ่จะออกใบกำกับภาษีแทนในนามของสาขาและยื่นแบบ ภ.พ.30 ที่สาขาได้หรือไม่
19. กรณีขายสินค้าให้บริษัทในเครือภายหลังต้องการเปลี่ยนชื่อลูกค้าเป็นอีกบริษัทหนึ่งทำได้หรือไม่
20. แจกคูปองให้ลูกค้าสะสม ถ้าสะสมครบ 10 ใบจะได้รับบริการฟรี 1 ครั้งค่าบริการฟรีดังกล่าวต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
21. กรณีเรียกเก็บเงินที่ทดรองจ่ายคืน บริษัทมีสิทธิออกใบกำกับภาษีหรือไม่
22. ถ้าเก็บค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์กับพนักงาน บริษัทจะต้องออกใบกำกับภาษี ให้แก่พนักงานโดยจะขอออกใบกำกับภาษีเพียง 1 ฉบับได้หรือไม่ (เพราะพนักงานมีจำนวนมาก)
23. บุคคลธรรมดาเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในการออกใบกำกับภาษีใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือชื่อร้านค้า
24. กรณีผู้ซื้อไม่รับใบกำกับภาษีและไม่ยอมแจ้งชื่อที่อยู่ให้ทราบต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
25. สินค้าฝากขายต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

26. กรณีออกใบกำกับภาษีระบุคำย่อของบริษัทเป็น บจ. หรือ บจก. ต่างกันจะถูกต้องหรือไม่
27. การรับชำระค่าสินค้าเป็นเช็ค และออกใบกำกับภาษีแล้วโดยระบุหมายเลขเช็คต่อมาเช็คไม่สามารถเบิกเงินได้ ต้องเปลี่ยนเช็คที่ปรากฏในใบกำกับภาษี จะมีผลต่อใบกำกับภาษีที่ออกไปแล้วหรือไม่
28. การออกใบกำกับภาษีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ลงวันที่ด้วยการเขียนได้หรือไม่
29. ขายสินค้าให้ส่วนราชการออกใบกำกับภาษีให้แล้วต่อมาส่วนราชการขอให้ออกใบกำกับภาษีใหม่ ต้องปฏิบัติอย่างไร
30. ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งไม่เคยมีมูลค่าฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
31. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มขายสินค้าครั้งหนึ่งไม่เกิน1,000 บาท จะไม่ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่
32. ของแถมต้องระบุราคาด้วยหรือไม่
33. ส่วนราชการแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่หมู่แต่บริษัทไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อมาได้รับใบกำกับภาษีที่ผู้ขายออกให้เป็น เลขที่หมู่ใหม่ ใบกำกับภาษีดังกล่าวใช้ได้หรือไม่
34. บริษัทได้รับใบกำกับภาษีไม่มีลายเซ็นของผู้ออกใบกำกับภาษีสามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
35. สำนักงานใหญ่และสาขาออกใบกำกับภาษีเป็นรายสถานประกอบการเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกันได้หรือไม่
36. บริษัทแจกรางวัลให้ลูกค้าในการส่งเสริมการขาย ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
37. บริษัทส่งออกสินค้าและออกใบกำกับสินค้าแล้ว ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
38. ผู้ขายสินค้าเรียกเก็บเงินประกันค่าความเสียหายจะต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
39. บริษัทได้รับใบกำกับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10จะให้ผู้ออกใบกำกับภาษีขีดฆ่าจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อแก้ไขจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 7 ได้หรือไม่
40. บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.09 ขอเพิ่มสาขาแล้ว แต่ยังนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถออกใบกำกับภาษีในนามของสาขาได้หรือไม่
41. ขายสินค้าให้ส่วนราชการได้รับเงินส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือส่วนราชการขอให้เป็นการบริจาคต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
42. ออกใบกำกับภาษีผิดที่ยอดเงินรวม แต่กรอกยอดขายและภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องแก้ไขหรือไม่
43. บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่
44. ใบกำกับภาษีหายต้องแจ้งความหรือไม่
45. บริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มลูกค้าจะให้ออกใบกำกับโดยใช้ที่อยู่เป็นตู้ ปณ.ได้หรือไม่
46. ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทได้รับจากกรมศุลกากรเป็นใบกำกับภาษีได้หรือไม่
47. สาขามีการขายน้อย จะนำใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่มาใช้ได้หรือไม่
48. บริษัทประกอบกิจการจัดส่งนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศออกใบกำกับภาษีขายระบุค่าบริการโดยถอดภาษีมูลค่าเพิ่มขาดไป(เศษสตางค์) ต้องทำอย่างไร
49. การส่งออกสินค้าโดยผ่านผู้ทำการแทน เช่น FedEx จะออกใบกำกับภาษีในวันใด
50. บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ระหว่างก่อสร้างสำนักงานสาขาแห่งใหม่ ใบกำกับภาษีค่าวัสดุก่อสร้างออกในนามสำนักงานใหญ่ได้หรือไม่
51. บริษัทออกใบกำกับภาษีไม่เรียงลำดับตามวันที่เกิดขึ้นก่อนหลังจะมีความผิดหรือไม่
52. บริษัทออกใบกำกับภาษีโดยเล่มที่และลำดับที่ซ้ำกัน แต่จำนวนเงินและวันที่ต่างกันและมีการนำส่งภาษีถูกต้องทุกอย่างใบกำกับภาษีดังกล่าวใช้ได้หรือไม่
53. จุดที่สรรพากรมักตรวจสอบในใบกำกับภาษี
54. บทลงโทษเมื่อใบกำกับภาษีไม่เป็นไปตามที่สรรพากรกำหนด

 • ผู้ขาย
 • ผู้ซื้อ
55. การใช้ภาษีซื้ออย่างชาญฉลาด
 • การบริหารภาษีซื้อ
 • ปัญหาการเครดิตภาษีซื้อ
 • ภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย
 • กรณีลืมยื่นภาษีซื้อต้องทำอย่างไร
 • ภาษีซื้อต้องห้ามที่นักบัญชีต้องระวัง
 • การเครดิตภาษีซื้อกับการขอคืนภาษีซื้อเป็นเงินสด แตกต่างกันอย่างไรมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
56. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba