Update บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2020

รหัสหลักสูตร : 21/1953

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Update บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2020

  • “เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโนŒ้มบังคับใช้ŒและเตรียมพรŒ้อมรับมือหากสรรพากรมีการปรับระบบเสียภาษีคŒ้างเป็šนศูนย์”

หัวข้อสัมมนา

Account (ช่วงเช้Œา)
โดย วิทยากร ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง

Update มาตรฐานการบัญชี (TAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ที่สําคัญและใช้Œในปัจจุบัน

1. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่่องการรับรู้รายได้
5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ
6. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
7. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กระทบและต้องปรับปรุงกับทางภาษีอากร
8. เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่มีแนวโน้มบังคับใช้
9. Update คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับใหม่

TAX (ช‹วงบ‹าย)
โดย วิทยากรผูŒทรงคุณวุฒิดŒานกฎหมายภาษีอากร

1. ภาษี 3 เรื่อง กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2020 ที่ผู้ทําบัญชีไม่ควรพลาด
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2020 ที่มีผลต่อการบักทึกบัญชี และเสียภาษีของธุรกิจ
3. กฏหมายตระกูล “e” ที่นักบัญชีต้องทราบและแนวทางการตรวจสอบของสรรพากร
  • e-Payment
  • e-Donation
  • e-Tax Invoice & e-Receipt
  • e-Commerce
  • e-Withholding Tax
4. เตรียมพร้อมรับมือ หากสรรพากรมีการปรับระบบเสียภาษีค้างเป็นศูนย์
5. Update มาตรการทางภาษีที่มีผลกระทบต่อนิติบุคคลจนถึงสิ้นปี
6. Update มาตรการตรวจสอบและตรวจจับใบกํากับภาษีปลอมแบบจริงจังของสรรพากร
7. แนวทางการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพากรในปีนี้ ที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง
8. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรที่กระทบต่อการจัดทําบัญชี และมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทําบัญชี
ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ


พิเศษ เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba