เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงินเพื่อนำเสนอรายงานประจำปี (Annual Report) (หลักสูตรใหม่ปี 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2141

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงิน
เพื่อนำเสนอรายงานประจำปี (Annual Report)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

• การวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงินเพื่อนำเสนอรายงานประจำปี (Annual Report)
• กลยุทธ์การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอประกอบข้อมูลในการวิเคราะห์ทางการเงิน
• กลยุทธ์การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

หัวข้อสัมมนา

1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และเขียนคำอธิบายงบการเงินเพื่อนำเสนอรายงาน
ประจำปี (Annual Report)

2. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

3. การนำเสนอนโยบายและภาพรวมของอุตสาหกรรมในการดำเนินงานธุรกิจ

4. การสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในการดำเนินงานธุรกิจ

5. วิธีการนำเสนองบการเงินพร้อมการวิเคราะห์เบื้องต้น
- การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)
- การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)

6. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอประกอบข้อมูลในการวิเคราะห์ทางการเงิน
- แผนภูมิเปรียบเทียบก่อนและหลัง
- แผนภูมินํ้าตก (waterfall Chart)
- แผนภูมิพีระมิด (Pyramid Chart)
- แผนภูมิเส้น (Line Chart)
- แผนภูมิวงกลม (Pie Chart)

7. วิธีการวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- เทคนิคการวิเคราะห์ด้านรายได้หลัก และรายได้อื่น
- เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจธุรกิจ
- เทคนิคการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- เทคนิคการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- เทคนิคการวิเคราะห์กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- เทคนิคการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

8. แนวทางในการวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงิน
- เทคนิคการวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์หมุนเวียน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- เทคนิคการวิเคราะห์หนี้สินหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน
- เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
- การนำเสนอความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
- สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

9. การแสดงอัตราส่วนการเงินที่สำคัญ
- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
- อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
- อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

10. การนำเสนอรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

11. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะทางการเงิน

12. กลยุทธ์การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ

13. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
- วิธีการอธิบายสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
- การนำเสนอปัจจัยด้านลบหรือด้านบวก
- การนำเสนอแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- การใช้งานของสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba