TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และประเด็นปัญหาในการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

รหัสหลักสูตร : 21/2416

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
และประเด็นปัญหาในการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. การระบุสัญญาที่ทํากับลูกค้าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินTFRS 15
- สัญญาตามคําจํากัดความของ TFRS 15
- กรณีการขยายระยะเวลาของสัญญา
- การประเมินการได้รับชําระหนี้ตามสัญญา กรณีประเมินPortfolioของสัญญา
- การกําหนดระยะเวลาของสัญญากรณีคู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาโดยไม่เสียค่าปรับ
- การเปลี่ยนแปลงสัญญา กรณีเปลี่ยนแปลงงานผู้รับเหมาควรรับรู้การเปลี่ยนแปลงงานอย่างไร

2. สินค้าและบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้าหรือภาระที่ต้องปฏิบัติ
- กรณีมีหลายกิจกรรม
- กรณีบริการขนส่ง

3. กําหนดราคาของรายการ
- การประมาณการได้โบนัสตามผลงานวัดจากผลลัพธ์หลายผลลัพธ์เป้าหลายเป้า ความสําเร็จหลายระดับ
- การประมาณการ ได้โบนัสตามผลงาน วัดจากความสําเร็จ 2 ระดับ
- การจํากัดจํานวน ที่จะรวมไว้ในราคาของรายการ
- การทบทวนการประเมินจํานวน ถูกจํากัดไว้ในงวดก่อน
- การทบทวนการประเมินจํานวนมีหลายแบบ
- Volume discounts ควรรับรู้การเปลี่ยนแปลงประมาณการอย่างไร
- ให้ rebates แก่ลูกค้า ควรกําหนดราคาของรายการอย่างไร
- สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า กรณีไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่ distinct จะรับรู้ค่าบริการอย่างไร
- สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการที่ distinct ควรรับรู้อย่างไร
- สิ่งตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้า จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับบริการที่ distinct ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
- สิ่งที่ตอบแทนที่จ่ายให้ลูกค้าสัญญาว่าจะจ่ายสิ่งตอบแทนที่พิจารณาจากประเพณีปฏิบัติของกิจการ
ควรบันทึกส่วนลดรายได้ตามประมาณการเมื่อใด

4. การปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
- ราคาขาย standalone ที่สังเกตได้โดยตรงจะปันส่วนราคาให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติอย่างไร
- การปันส่วนส่วนลดและใช้ residual approach
- การประมาณราคาขายแบบ standalone วิธี Residual approach
- การปันส่วนส่วนลดราคาของราคาให้แก่สินค้าและบริการอย่างไร

5. การรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จ
- ลูกค้าได้รับประโยชน์และใช้ประโยชน์จากบริการไปพร้อมกันขณะที่กิจการให้บริการ
- ลูกค้าไม่ควบคุมงานระหว่างทํา
- สินทรัพย์ที่สามารถนําไปใช้ในทางอื่นได้
- สินทรัพย์ที่มีรายละเอียดเฉพาะและไม่มี Alternative use
- สิทธิที่จะได้รับชําระเงินจากลูกค้า
- การวัดระดับความก้าวหน้า ภาระที่ต้องพร้อม
- การวัดระดับความก้าวหน้าปฏิบัติตามภาระและเสร็จบางส่วนก่อนได้สัญญา

6. ผลกระทบเมื่อใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15

7. ประเด็นปัญหาในการนําไปใช้ในทางปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15

8. การเปิดเผยรายการ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba