สร้างความเป็นเลิศระบบงานการเงิน แคชเชียร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รหัสหลักสูตร : 21/2921

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. สิ่งสำคัญที่นักการเงินต้องทราบก่อนการปฏิบัติงาน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบในสายงานการเงินและแคชเชียร์

3. ทำความเข้าใจระบบงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินที่นักการเงิน แคชเชียร์ต้องทราบ

4. ทำความเข้าใจระบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินที่นักการเงิน แคชเชียร์ ต้องทราบและมีความแม่นยำ

5. เทคนิคการวางระบบเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการปฏิบัติงาน

6. เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องจัดทำขึ้นที่ง่ายและสะดวกในการทำงาน

7. เอกสารทางการเงินที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

8. ระบบการจัดเก็บเอกสารและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

9. เมื่อเอกสารเสียหายหรือสูญหายต้องปฏิบัติอย่างไร

10. การจัดระบบรับเงินที่มีประสิทธิภาพ

11. ระบบรับชำระจากการขายที่มีประสิทธิภาพ

12. ระบบการชำระเงินกรณีนำเงินสดมาชำระเองที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

13. ระบบการชำระเงินกรณีชำระผ่านธนาคารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

14. ระบบการชำระเงินกรณีชำระทางไปรษณีย์ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

15. ระบบการชำระเงินกรณีชำระด้วย “เช็ค” ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

16. ระบบการชำระเงินกรณีชำระด้วย “บัตรเครดิต”ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

17. ระบบการชำระเงินกรณีมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

18. การจัดระบบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเช็ค

19. ระบบเงินสดย่อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

20. เงื่อนไขในการเบิกจ่ายที่เป็นมาตรฐานที่ง่ายต่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

21. ระบบการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหน้าที่

22. ระบบจ่ายค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่างๆ

23. การวางระบบและข้อควรระวังในการรับ – จ่ายเช็ค

24. การจัดทำรายงานทางการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพประเภทต่างๆ

25. การวางระบบงานพร้อมระบบควบคุมภายใน เพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

26. นโยบายวิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานการเงิน

27. การจัดรูปแบบองค์กรภายในฝ่ายการเงิน ที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ

28. แนวปฏิบัติในการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

29. งานบริหารสำหรับฝ่ายการเงินที่มีประสิทธิภาพ

30. การบริหารเงินสดหมุนเวียน

31. การบริหารเงินสดรับ - จ่าย

32. การบริหารวงเงินสดขั้นต่ำ

31. การเก็บรักษาเงินสดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

33. จัดทำงบประมาณเงินสดและกระแสเงินสด

34. การบริหารเงินฝากธนาคาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

35. การจัดการบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์และเงินเบิกเกินบัญชี ต้องปฏิบัติอย่างไร

35. การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

36. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba