ประเด็นสำคัญความแตกต่างในทางปฏิบัติหลักการทางบัญชีตาม TFRS for NPAEs กับหลักการทางภาษีอากร (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2183

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นสำคัญความแตกต่างในทางปฏิบัติหลักการทางบัญชีตาม
TFRS for NPAEs กับหลักการทางภาษีอากร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิด ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ระหว่าง TFRS for NPAEs กับหลักภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

2. ขอบเขต กรอบแนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน และการนำเสนองบการเงิน ระหว่าง TFRS for NPAEs กับ
หลักภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
ระหว่าง TFRS for NPAEs กับหลักภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินสด
- รายการเทียบเท่าเงินสด

5. ลูกหนี้
- วิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ
- หนี้สูญได้รับคืน

6. สินค้าคงเหลือ
- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- วิธีการคำนวณต้นทุนของสินค้าเมื่อขาย

7. เงินลงทุน
- การวัดมูลค่าเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรก
- การวัดมูลค่าเงินลงทุนภายหลังการได้มา

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การรับรู้รายการ
- ส่วนประกอบของราคาทุน
- ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
- ค่าเสื่อมราคา
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
- การตัดรายการ

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
- ระยะเวลาในการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่าย
- มูลค่าคงเหลือ
- การทบทวนระยะเวลาในการตัดจำหน่าย วิธีการตัดจำหน่ายและมูลค่าคงเหลือ
- การเลิกใช้และการจำหน่าย

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
- การจำหน่าย

11. ต้นทุนการกู้ยืม

12. สัญญาเช่า
- ผู้เช่า-สัญญาเช่าการเงิน
- ผู้เช่า-สัญญาเช่าดำเนินงาน
- ผู้ให้เช่า-สัญญาเช่าการเงิน
- ผู้ให้เช่า-สัญญาเช่าดำเนินงาน

13. ภาษีเงินได้

14. ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
- การวัดมูลค่า

15.เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

16.รายได้
- การขายสินค้า
- การให้บริการ
- ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ์ และเงินปันผล

17.การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
- การรับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
- การรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ

18.สัญญาก่อสร้าง

19.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
-การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
-ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

20.คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba