Update!!! กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ปี 2563

รหัสหลักสูตร : 21/3433

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update!!! กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม ปี 2563

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

● Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่บังคับใช้ปี 2562 สำหรับใช้บริหารทรัพยากรมนุษย์ปี 2563
● หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมและเงินทดแทน ที่ นายจ้าง และ HR ต้องรู้

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, อาจารย์สุจิตรา บุญชู

หัวข้อสัมมนา

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1. ประเด็นปัญหา...กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2563
- สิทธิลากิจธุระจำเป็นสำหรับลูกจ้าง
- การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกจ้างหรือไม่
- ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์
- อัตราค่าชดเชยใหม่สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
- การย้ายสถานประกอบกิจการ
- ค่ากำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
2. ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้
- อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
- การเกษียณอายุ
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
- การมอบหมายงานในหน้าที่
- คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่
กฎหมายประกันสังคม
1. แนวโน้มเกี่ยวกับ “อัตรา” การเก็บเงินสมทบจากอัตราเงินเดือน 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
2. Update กฎหมายประกันสังคม เพื่อนํามาปฏิบัติในปี 2563
- หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข หรือสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ พ.ศ. 2561
- นำส่งเงินสมทบประกันสังคมทางอิเล็คทรอนิค บังคับใช้พฤศจิกายน 2561
- “ค่าฝากครรภ์” บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- ยกเลิก : บัตรรับรองสิทธิการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรรับรองสิทธิ
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการขอรับสิทธิประโยชน์กฎหมายประกันสังคม
- กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีตาย, กรณีว่างงาน
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์
4. 14 โรคอะไรบ้าง? ที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง
5. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา

กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม ดิเอมเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก

สี่แยกห้วยขวาง (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท

บุคคลทั่วไป

4,600+ VAT 322 = 4,922 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สุจิตรา บุญชู

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba