เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7201

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,132 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,202 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ทำไม “หัวหน้างาน” ทุกคน ควรเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ?
1. ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) การบริหารจากประสบการณ์จริงที่ทรงคุณค่า
2. แนวทางแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจจากหลากหลายกรณีศึกษา
3. กระบวนการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงาน
4. การบริหารความขัดแย้ง สร้างระบบงาน และการทำงานเป็นทีม
5. เทคนิคการสอนงาน กุญแจของการพัฒนาทีมและประสิทธิภาพงาน
6. การกำหนดแผนการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

วิทยากรโดย รศ.สุขุม นวลสกุล อ.ไมตรี ทองประวัติ ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล และดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

หัวข้อสัมมนา

สัมมนาวันที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
รศ.สุขุม นวลสกุล
1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)
2. หัวใจสําคัญของ “ผู้นํา” ในการบริหารปกครองทีมงาน
3. บทบาทหลักของการเป็น “ผู้นํา” (The Core roles of leadership)
4. คุณลักษณะของ “ผู้นํา” ที่มีประสิทธิภาพ
5. ภาวะผู้นําและแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กร

อ.ไมตรี ทองประวัติ
1. ผู้นํากับทีมการเปลี่ยนแปลงคิดใหม่ทําใหม่ (Charismatic Leadership : Need we change/
Attitude Changes)
2. การสร้างพลังมหัศจรรย์ของทีมงาน ด้วยความคิดเชิงบวก (Miracle of Team by Positive Thinking)
3. ลักษณะพิเศษของ “ผู้นําทีม” และ “ผู้ตาม” เพื่อการปรับสมดุลของทีมงาน (Characteristics of Modern
Team Effectiveness)
4. อุปสรรค์ของทีมกับการบริหารความขัดแย้ง (Obstacle of Team Building and Conflict Management)
5. การเสริมสร้างระบบงานและการทํางานเป็นทีม
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร
- บทบาทของบุคคลต่างๆ ในองค์กร
- พฤติกรรมของคนภายในทีม
- แนวทางในการสร้างระบบการทํางานเป็นทีม

สัมมนาวันที่ 2 : วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
1. ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน
2. ประโยชน์ที่องค์กร ทีมงาน และหัวหน้างาน จะได้รับจากการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์เจาะลึกปัญหา และข้อผิดพลาดของการสอนงาน แนวทางการแก้ไข
4. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน
5. ทักษะสำคัญในการสอนงานที่ได้ผล
6. ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ในการสอนงาน
7. เทคนิคการสอนงานให้ผู้ถูกสอนเข้าใจ

ดร.กชกร ชํานาญกิตติชัย
1. บทบาทหัวหน้างานในการจัดการ
- การวางแผนงาน
- การจัดรูปแบบและรายละเอียดของงาน
- การมอบหมายงาน
2. การกําหนดแผนการทํางาน (Planning)
- ขั้นตอนในการกําหนดแผนการทํางาน (Step)
- กระบวนการในการทําแผนการทํางาน (Process)
- ระยะเวลาในการทําแผนการทํางาน (Time)
- วิเคราะห์และการปรับปรุงการทํางาน (Analysis & Improvement)
3. เทคนิคการให้ข้อแนะนำในการวางแผนงาน Work Planning Guideline
- การจัดทำบันทึกและตารางแผนการทำงาน
- การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน
- การวิเคราะห์งานและสร้างแผนภาพกระบวนการของงาน
- การสำรวจตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานและการปรับปรุงแผน
- การกำหนดจัดหรือเครือข่ายที่ต้องประสานงาน เพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba