Logical & Systems Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/7275

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Logical & Systems Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์
เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ (Logical & Systems Thinking) เป็นพื้นฐานของความคิดเพื่อนำไปสู่รูปแบบ
การคิด
อื่น ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเพื่อหาสาเหตุข้อเท็จจริงในเชิงวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจาก
กระบวนการทำงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบเพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ
  • เปิดมุมมองเห็นภาพรวม วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
  • จัดลำดับความสำคัญและนำหลักการการคิดไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย อาจารย์พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์


หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมและการแบ่งระดับของการคิด

(ความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า)

2. ประเภทของความรู้ในตัวบุคคล ความแตกต่าง และรูปแบบการใช้งาน

2.1 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

2.2 ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge)

3. ความสัมพันธ์ของการคิดและการทำงานของสมอง

4. คุณสมบัติและลักษณะของการเป็นนักคิดที่ดี (Good Thinking)

5. วิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการคิดของกลุ่มบุคคลด้วยเครื่องมือ ผู้นำ 4 ทิศ

6. Workshop: I’m a jigsaw การมองภาพรวม การมีเป้าหมาย และการเชื่อมโยง

7. เทคนิคการตั้งเป้าหมายด้วย SMART goal และฝึกปฏิบัติ

8. การบริหารจัดการเวลา (Time Management) และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priorities)

9. ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

9.1 กำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

9.2 กำหนดงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน

9.3 กำหนดกระบวนการทำงานทั้งระบบใหญ่และระบบย่อย

9.4 วิเคราะห์ระบบการทำงานและตัดสินใจเลือกวิธีการทำงานอย่างเหมาะสม

9.5 ประเมินผลทั้งระบบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

10. การใช้ตาราง Excel เพื่อช่วยจัดการคิดอย่างเป็นระบบ

11. สรุปเนื้อหา และถาม-ตอบปัญหากับวิทยากร

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba