Agile Management การบริหารแบบคล่องแคล่ว กับการทํางานของบริษัทยุคใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/5147

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Agile Management การบริหารแบบคล่องแคล่ว
กับการทํางานของบริษัทยุคใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

  • ปรับการบริหารงานแบบยุคใหม่ให้เป็น Agile Management
  • เน้นการส่งมอบงานที่สามารถนําไปใช้งานได้จริง มากกว่าการทําเอกสาร
  • เข้าใจวิธีการเข้าพบลูกค้าพูดคุยเกี่ยวกับงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางาน
การทำงานแบบ Agile ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ ของงานที่รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอ การทำงานแบบ Agile นั้นสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานในแบบทีมหรือการบริหารโครงการในแบบอื่นๆได้ โดยมิได้จำกัดแค่ในงานIT การปรับการบริหารงานยุคใหม่ให้เป็นแบบ Agile Management จะลดการสื่อสารและความเข้าใจ ที่ผิดพลาด ลดกระบวนการทำงานที่ล่าช้า ลดการทำงานที่ซับซ้อนกัน นั่นคือหลักการและวิธีการที่จะยกระดับการบริหารจัดการงานต่างๆให้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นแนวทางการบริหาร ที่แม้จะดำเนินการไปตามแผนและกระบวนการ แต่มีความยืดหยุ่นและพัฒนากระบวนการต่างๆอยู่ตลอดเวลา ที่ทุกองค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้

วิทยากรโดย อาจารย์ทีปกร ศิริวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. เปรียบเทียบแนวคิดการบริหารงานแบบเดิมและแบบใหม่ (Agile)

2. ปัญหาจากการทำงานแบบเดิม (สื่อสารผิด, เข้าใจผิด, งานล่าช้า, งานซ้ำซ้อน ฯลฯ)

3. แนวคิดสําคัญของ Agile Management

4. ประโยชน์และข้อดีของการทำงานแบบ Agile

• ลดความเข้าใจที่ผิดพลาด
• ลดกระบวนการทำงานที่ล่าช้า
• ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน

5. ทำความเข้าใจหลักการทำงานแบบ Agile เพื่อการบริหารงานอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ

• หลักการพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสื่อสารระหว่างบุคคลมากกว่ากระบวนการ
• หลักการมุ่งเน้นการส่งมอบในสิ่งที่สามารถตอบสนองผู้รับมากกวากระบวนการตามในเอกสารให้ครบถ้วน
• หลักการและวิธีการที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานและปรับปรุงงานตลอดเวลา มากกว่าการทำงานตามเอกสารหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้รับการติดต่อประสานงานหรือลูกค้า
• หลักการการวัดผลและการประเมินงานแบบ Agile เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมที่กำหนด

6. เทคนิคการนํา Agile มาใช้ในองค์กร

7. การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนางานแบบต่างๆตามหลัก Agile (งานสำคัญ งานไม่สำคัญ งานด่วน งานไม่ด่วน)

8. สิ่งที่มักเข้าใจผิดและข้อจำกัดของการประยุกต์ใช้ Agile ในองค์กร (งานสำคัญ งานไม่สำคัญ งานด่วน งานไม่ด่วน)

9. สิ่งที่มักเข้าใจผิดและข้อจำกัดของการประยุกต์ใช้ Agile ในองค์กร

10. กรณีตัวอย่างต่างๆ ในการประยุกต์ใช้งาน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ทีปกร ศิริวรรณ

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba