กฎหมายดิจิทัลประเด็นสำคัญและผลกระทบที่ทุกองค์กรต้องทราบ**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5149

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายดิจิทัลประเด็นสำคัญและผลกระทบที่ทุกองค์กรต้องทราบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1.การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล : Industrial Fourth, Sharing Economy, Tech Wars

2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech evolution)

3. ความเข้าใจเรื่อง Big data & AI

4. หลักการ ประเด็นกฎหมาย และ Use Cases ในการใช้ Blockchain & Smart Contract

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ FinTech เช่น หลักเกณฑ์ในเรื่อง Sandbox, e-Marketplace และการส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของ FinTech

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ประกอบกิจการสินเชื่อระหว่างบุคคลแบบ P2P Lending

7. หลักการและประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Crytocurrency

8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และหลักการพื้นฐานในเรื่อง ICO

9. กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document และ e-Signature)

10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (NDID)(พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 4)

11. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลและภัยทางไซเบอร์ เช่น กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

12. ประเด็นในทางภาษีอากรและการจัดเก็บภาษีในยุค 4.0

13. ผลกระทบของกฎหมายดิจิทัลที่องค์กรพึงระวัง

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 รอ 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba