สรุปหลักการทางบัญชีตามมาตรฐาน NPAEs เปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 23/4132/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.แนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs กับแนวคิดทางภาษีอากร

สรุปสาเหตุของความแตกต่าง

2.กรอบแนวคิดเกี่ยวกับงบการเงินของกิจการ NPAEs และงบการเงินในมุมภาษีอากร

3.การนำเสนองบการเงิน และงบการเงินที่สมบูรณ์ตามหลักการบัญชี

และมุมภาษีอากรในแบบ ภ.ง.ด 50

4.ความแตกต่างของหลักการทางบัญชีตามมาตรฐาน กับ หลักการภาษีอากรตามประเด็นดังนี้

- ประเด็นความต่างของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

- ประเด็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- ประเด็นลูกหนี้ และวิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ

- ประเด็นของสินค้าคงเหลือ การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และการคำนวณต้นทุนของสินค้า

- ประเด็นด้านเงินลงทุน

- ประเด็นด้านที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การรับรู้รายการ และการคิดค่าเสื่อมราคา

- ประเด็นด้านสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ

-ประเด็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- ประเด็นด้านต้นทุนการกู้ยืม กับการรับรู้ตามวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

- ประเด็นด้านสัญญาเช่า กรณีสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน

- ประเด็นด้านภาษีเงินได้

- ประเด็นด้านการประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- ประเด็นด้านเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- ประเด็นด้านรายได้ กรณีขายสินค้า และให้บริการ

- ประเด็นด้านการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ กรณีรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

และรับรู้ตามค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ

- ประเด็นด้านสัญญาก่อสร้าง

- ประเด็นด้านผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมเอเชีย
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba