เทคนิคการสรุป และการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี-การเงิน ในรูปแบบการทำ graph และ Infographics design รูปแบบใหม่ เพื่อเสนอผู้บริหารให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย

รหัสหลักสูตร : 21/2110

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการสรุป และการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี-การเงิน
ในรูปแบบการทำ graph และ Infographics design รูปแบบใหม่ เพื่อเสนอผู้บริหารให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

• เทคนิคการสรุปและการนําเสนอสถิติการเนินงานรูปแบบใหม่ ทีกระชับ สร้างความน่าสนใจและเข้าใจง่าย
• ฝึกปฏิบัติในการ Infographics design เพื่อการนําเสนอให้กับผู้บริหารให้น่าสนใจมากขึ้น
• ฝึกปฏิบัติการใช้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินโดยโปรแกร Excel เพื่อนําเสนอผู้บริหาร

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1.เทคนิคการสรุปและการนําข้อมูลทางการบัญชีและการเงินที่สําคัญเพื่อนําเสนอผู้บริหารให้น่าสนใจ
และเข้าใจง่าย


2. ข้อมูลสำคัญที่ต้องนําเสนอผู้บริหารมีอะไรบ้างตัวเลขทางบัญชีใดบ้างที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ

3. ประโยชน์ของการสรุปสถิติการเนินงานที่สําคัญในงานบัญชี

4.การวิเคราะห์เหตุการณ์รายการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร
ให้เข้าใจง่าย


5. องค์ประกอบและวิธีการจัดทําบทสรุปผู้บริหาร

6. เทคนิคการนําเสนอสถิติการเนินงานที่สําคัญ “ดูแล้วเข้าในทันที”
- วิธีการแบ่งพื้นที่การนําเสนอ การเลือกขนาดของสไลด์
- เทคนิคการเลือกใช้สีในการนําเสนอ
- รูปแบบที่ควรใช้ในการนําเสนอ

7. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน“สร้างกราฟให้เข้าใจได้ทันที”
- แผนภูมิเปรียบเทียบก่อนและหลัง
- แผนภูมินํ้าตก
- แผนภูมิพีระมิด
- แผนภูมิแบบตึก
- แผนภูมิวงกลม

8. เทคนิคการค้นหารูปภาพและ Infographics ใน Internet

9.วิธีการจัดทําแผนภูมิที่เหมาะสมเพื่อการนําเสนอรายงานทางการเงินแต่ละหัวข้อ
- Performance Highlights
- Risk Management
- Rational Competition
- Key statistics
- Financial Summary

10. เอกสารที่ใช้ในการนำเสนอภายในบริษัท
- ทำความเข้าใจเกี่ยวเอกสารทางบัญชีและการเงินที่ใช้ในนำเสนอภายในบริษัท
- องค์ประกอบของการายงานทางการเงิน “รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน”“สรุปผลและข้อเสนอแนะ”
- การรายงานผลประกอบการของบริษัท
- การวิเคราะห์การขาย ต้นทุนและกําไรเบื้องต้น
- การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

11. ฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Excel สร้าง Graphในการนําเสนอรายงานทางการเงิน
- แผนภูมินํ้าตก เพื่อใช้ในการนำเสนองบกำไรขาดทุนมิติใหม่ในการนำเสนอแบบมืออาชีพ
- แผนภูมิวงกลม เพื่อใช้ในการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานมิติใหม่ในการแสดงผลแบบซ้อนข้อมูล

12. ฝึกปฏิบัติในการ Infographics designเพื่อการนําเสนอให้กับผู้บริหารให้น่าสนใจมากขึ้น
- การออกแบบ Infographics design template
- การทํา Power Point Presentation
- การทํา Graphic design สําหรับนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba