เตรียมรับมือ...กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับการจ้างแรงงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล (รุ่นที่ 2)

รหัสหลักสูตร : 21/3476

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เตรียมรับมือ...กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลกับการจ้างแรงงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้ เต็มรูปแบบ 28 พฤษภาคม 2563

นับถอยหลัง...บังคับใช้ “เต็มรูปแบบ” พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหลักพื้นฐาน 8 ประการว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล Overview of Personal Information/Data Protection (Privacy) และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร?

  - เจ้าของข้อมูล (Data Subject)
  - ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
  - ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller)
  - ผู้ประมวลผล (Data Processor)

3. Impact of Personal Information/Data Protection (Privacy) Breach: การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล / การปกป้องข้อมูล (ความเป็นส่วนตัว) หัวหน้างานทุกระดับ นายจ้างและฝ่ายบุคคล ต้องปฏิบัติอย่างไร?

  - พนักงานที่มีการว่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน
  - ขอบเขตของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
  - ขอบเขตเพียงแค่ตามสัญญาจ้างแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานเท่านั้นเป็นอย่างไร

4. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้าง (Personal Sensitive Information) ทำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย เช่น

  - ประวัติส่วนตัว
  - ใบสมัครงาน เอกสารหลักฐานการศึกษา สำเนาเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครงานและการว่าจ้าง
  - ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจสุขภาพ
  - ผลการประเมินช่วงทดลองงาน ผลการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานทุกประเภท
  - สลิปเงินเดือนและผลตอบแทนที่พนักงานได้รับทุกประเภท
  - ข้อมูลส่วนตัวด้านพฤติกรรมด้านความประพฤติด้านการกระทำความผิดทางวินัยการลงโทษ ประวัติทางวินัย หนังสือตักเตือน หนังสือเลิกสัญญาจ้าง
  - เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้รางวัล การพิจารณาความดีความชอบ
  - สัญญาจ้างทุกประเภทชนิดการจ้างในแต่ละช่วงการจ้าง (ถ้ามี)
  - ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานในการ Update ทะเบียนราษฎร์สถานะการสมรส สถานะครอบครัวที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นๆซึ่งเกิดจากการสำรวจข้อมูลพนักงาน ของนายจ้างหรือฝ่ายบุคคล
  - รายงานเกี่ยวกับการประสบอันตรายเจ็บป่วยทั้งที่เนื่องจากการทำงาน และไม่ได้เนื่องมาจากการทำงาน รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บของพนักงาน
  - ข้อมูลการขอรับหรือให้คำปรึกษาในกรณีนายจ้างมีระบบให้คำปรึกษา การรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางด้านการปฏิบัติงาน
  - ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานหรือไม่มาปฏิบัติงาน สถิติการป่วยสายลาหรือขาดงาน
  - ประวัติอาชญากรและประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดก่อนเข้าเป็นพนักงานลูกจ้างของนายจ้าง ซึ่งนายจ้างสืบทราบในภายหลังเมื่อเป็นพนักงานลูกจ้างแล้ว
  - ประวัติทางครอบครัวญาติพี่น้องหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับพนักงาน ที่มอบให้กับนายจ้าง หรือที่นายจ้างทราบ
  - ข้อมูลของพนักงานซึ่งนายจ้างหรือฝ่ายบุคคลทราบ จากโซเชียลมีเดียต่างๆ อันเกิดจากการที่ลูกจ้างโพสต์ข้อความ หรือภาพถ่ายหรือรูปนั้นๆ เป็นต้น

5. ประเด็น “ข้อห้าม” ที่มิให้นายจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประเภทใดบ้าง ซึ่งถูกตีความได้ว่ากระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่ได้รับความยินยอมที่ชัดแจ้งเป็นอย่างไร? และมีวิธีในการดำเนินการอย่างไร ? ไม่ให้มีความผิด

  - ข้อมูลทางด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์
  - ความคิดเห็นทางการเมือง
  - ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา
  - พฤติกรรมทางเพศ (รสนิยมทางเพศ)
  - ประวัติอาชญากรรม
  - ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ
  - สหภาพแรงงาน
  - พันธุกรรม ชีวภาพและข้อมูล อื่นๆ

6. หลักการและแนวทางว่าด้วยการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนกฎหมาย เอกสาร และต้องให้เป็นปัจจุบัน

7. แนวทางเทคนิควิธีการในการขอความยินยอมจากลูกจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน ข้อมูลที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

8. PDP : Personal Information/Data Protection (Privacy) Lifecycle ว่าด้วยวงจรในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่การจำกัด รวบรวมการใช้การถ่ายโอน เก็บรักษา กำจัด ลดข้อมูล ฯลฯ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร?

9. แนวทางในการดำเนินการเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการลูกจ้างในองค์กร ตั้งจุดเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการจ้างงาน

  - การกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ
  - การกำหนดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  - การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัททั้งหมดทั้งรูปแบบ
  - การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บตามหลักการของกฎหมาย
  - การจัดเก็บ การพิจารณาข้อมูลที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
  - การกำหนดกรอบกำกับดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  - คู่มือปฏิบัติงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดอบรมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ
  - การกำหนดกระบวนการทางธุรกิจ โครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายและการจัดให้ตรวจสอบการดำเนินการ ตามกฎหมาย

10. สรุปข้อกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสรุปบทลงโทษทั้งโทษทางอาญาโทษปรับทางปกครองและโทษปรับทางแพ่ง

11. ถาม-ตอบปัญหา

กำหนดการอบรม


วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล บางนา

ถ.ศรีนครินทร์
อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

7,000 + VAT 490 = 7,490 บาท

บุคคลทั่วไป
8,000 + VAT 560 = 8,560 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba