เตรียมความพร้อมรับมือ การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 **เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/3449.1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เตรียมความพร้อมรับมือ การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

•  “ค่าจ้างขั้นตํ่า” มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 จะต้องเตรียมตัวอย่างไร?
•  ทำความเข้าใจ “ค่าจ้างขั้นต่ำ” เพื่อป้องกันการฟ้องร้องทางคดีแรงงาน สาเหตุหลักที่สร้างความเสียหายให้กับ
นายจ้างมหาศาล
•  ผลกระทบ “ค่าจ้างขั้นต่ำ” กับการปรับฐานค่าจ้างในการบริหาร “ค่าจ้าง ค่าตอบแทน” ให้เกิดความเป็นธรรม
ตามกฎหมาย

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

1. Update!! อัตราค่าจ้างของแต่ละจังหวัด มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
• อัตราค่าจ้างมีกี่ระดับ และอัตราเท่าไหร่?
• สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานปี 2562

2. ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ “ค่าจ้าง” “รายได้” และ “สวัสดิการ” ของลูกจ้างเพื่อนำไปปฏิบัติ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

• อะไร? คือ ค่าจ้าง มีหลักเกณฑ์สำคัญอย่างไร?
• รายได้และสวัสดิการ คืออะไร และมีอะไรบ้าง?
• การคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

3. หน้าที่ ที่นายจ้างต้องปฏิบัติเมื่อมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติ?

4. การจ่าย “ค่าจ้าง” กรณีต่างๆ ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
• การจ่ายค่าจ้างระหว่างหยุดกิจการ
• การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด วันลา
• การจ่ายค่าจ้างระหว่างนัดหยุดงาน
• การจ่ายค่าจ้างสำหรับลูกจ้างทำงานไม่เต็มเวลา ฯลฯ

5. ผลกระทบที่เกิดขึ้น สำหรับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ สำหรับการบริหารจัดการงาน HR ที่จะต้องหา
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

• ค่าล่วงเวลา
• ค่าทำงานในวันหยุด
• ค่าชดเชย
• ค่าชดเชยพิเศษ
• ความรับผิดทางกฎหมายเพ่งและอาญา ฯลฯ

6. บทลงโทษ กรณีนายจ้างไม่ดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย

7. สรุปประเด็นปัญหา กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปี 2563
• อัตราดอกเบี้ย กรณีนายจ้างผิดนัดการจ่ายเงิน อัตราใหม่ !!
• กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนนิติบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่
• การกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน กรณีค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
• ลูกจ้างสามารถลากิจธุระจำเป็นได้กี่วันต่อปี
• เพิ่มจำนวนวันลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ลาก่อนคลอดและจะได้รับค่าจ้างอย่างไร?
• “งานที่มีค่าเท่าเทียมกัน” การให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงชายมีหลักเกณฑ์อย่างไร?
• การกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และเงินอื่นๆ
• การกำหนดการจ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว
• ค่าชดเชยใหม่...กรณีเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างอยู่นาน เป็น 6 อัตรา
• ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ
• การยกเลิกหนังสือเตือนกรณีนายจ้างไม่ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน

8. ถาม-ตอบ ปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba