การตรวจสอบงบการเงินความผิดปกติที่ผู้ทำบัญชีต้องระมัดระวัง (รับ 40 ที่นั่ง) **เลื่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 23/4084

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. Update งบการเงินที่ต้องจัดทำตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงในการจัดทำและเปิดเผยงบการเงิน

2. ปัญหาความผิดปกติของงบการเงิน ที่ต้องตรวจสอบ การตรวจสอบรายการในงบการเงินประเด็นสำคัญและจุดที่ต้องตรวจสอบ

2.1 การตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

- สินค้าคงเหลือ

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- หนี้สินหมุนเวียน

- ประมาณการหนี้สิน

2.2 การตรวจสอบงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้และการรับรู้รายได้

- ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

- ประเด็นค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นรอบบัญชี

2.3 การตรวจสอบงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

2.4 การตรวจสอบงบกระแสเงินสด

- กิจกรรมดำเนินงาน

- กิจกรรมลงทุน

- กิจกรรมจัดหาเงิน

- ปัญหากระทบงบกระแสเงินสด

2.5 การตรวจสอบหมายเหตุประกอลงบการเงิน

- นโยบายการบัญชี

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. การเตรียมการปรับปรุงงบการเงินเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด

4. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงเเรมไบรตัน (ถ.สรรพาวุธ ใกล้สี่เเยกบางนา)
222 ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม.10260
โทรศัพท์ :
02 393 3999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba