นักบัญชีกับเคล็ดลับสู่การจัดการภาษีอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ปี2563)(จ.ปทุมธานี)

รหัสหลักสูตร : 24/4531/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. นักบัญชีกับการวางระบบงานด้านการควบคุมภายในทางภาษี เพื่อป้องกันการทุจริต 
2. การวางระบบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และระบบทางเดินเอกสารทางภาษีอย่างไรให้ชัดเจน
3. ความรู้เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต e-Filling
4. เทคนิคการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างไรให้รวดเร็วและถูกต้อง
  
 - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,2,3,53,54 และ ภ.ง.ด.1ก,2ก
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,ภ.พ.36
    - ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40
    - อากรแสตมป์ชำระอากรเป็นดวง และชำระเป็นตัวเงิน
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50,51,52,55
5. ความรู้เรื่องภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างที่นักบัญชีต้องทราบ
    
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีหลักการคำนวณภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม หลักในจัดทำรายงานภาษีอย่างไรจึงจะถูกต้อง
    - ภาษีธุรกิจเฉพาะ มีหลักการคำนวณภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
    - อากรแสตมป์ตราสารประเภทใด เสียอากรเท่าไร
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล  มีหลักการคำนวณภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
6. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ :
02 909-1421-4
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba