Focus ปัญหาข้อควรระวังก่อนนำส่งงบการเงินและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี (จ.อยุธยา) **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 24/4130/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,926 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,461 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.การจัดทำและการนำเสนอรายการในงบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชีควรระวัง ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

- โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินฉบับสมบูรณ์ รวมถึงรายการอย่างน้อยที่ต้องปรากฎในงบการเงิน

- การจัดประเภท การวัดมูลค่า และการเปิดเผยข้อมูลรายการบัญชีในงบการเงิน

- ข้อควรพิจารณา/หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดทำงบการเงิน

2.ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์

- การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์

- การรับรู้รายการสินทรัพย์เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน

- การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

- การจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี

- การประเมินการด้อยค่าของรายการสินทรัพย์

- การเปิดเผยข้อมูลรายการสินทรัพย์ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3.ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สิน

- การจัดประเภทรายการหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน

- ตัวอย่างของรายการหนี้สินที่ต้องใช้การประมาณการ

- ข้อควรระวังในการนำเสนอรายการหนี้สินในงบการเงิน

- การเปิดเผยข้อมูลรายการหนี้สินในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.ข้อควรระมัดระวังในการแสดงรายการเกี่ยวกับรายการในงบกำไรขาดทุน

- ข้อมูลที่ต้องนำเสนอในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- รูปแบบของการนำเสนองบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

- ข้อควรระวังในการนำเสนอรายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

5.รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีผลต่อคุณภาพของงบการเงิน

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
27/2 ม.11 ถ.โรจนะ ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035 244-333
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba