Check List ข้อควรระมัดระวังก่อนนำส่งงบการเงิน (หลักสูตรใหม่ปี 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2225

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Check List ข้อควรระมัดระวังก่อนนำส่งงบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

**Check List ข้อควรระมัดระวังด้านมาตรฐานการบัญชี
1. ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงบการเงิน ที่นักบัญชีต้องทราบก่อนนำส่งงบการเงิน
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. ผู้ทำบัญชีควรที่จะต้องตรวจสอบรายการในงบการเงินและจุดที่ต้องระวังก่อนที่จะนำส่งงบการเงิน
- ตรวจเช็ครายการใน Bank Statement กับรายการค้าให้ถูกต้อง
- ตรวจเช็คการจัดทำงบการเงินด้านสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และอ้างอิงในการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ตรวจเช็คประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
- ตรวจเช็คเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
3. ตรวจเช็ครายการรรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
4. แนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue)
- รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)
- การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)
- ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses)
- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies Used Expenses)
5. ตรวจเช็คหลักการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชี
6. ตรวจเช็คการประกาศจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามข้อกฏหมาย

**Check List ข้อควรระมัดระวังด้านประมวลรัษฏากร
7. ตรวจเช็คแบบแสดงรายการเสียภาษีก่อนยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
- ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด.1ก และ ภ.ง.ด. 50
- ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภ.พ. 30 และ ภ.ง.ด. 50
- ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภ.ธ. 40 และ ภ.ง.ด. 50
8. ข้อควรระวังและการตรวจสอบเอกสารระหว่าง แบบ ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50
9. ตรวจเช็คเงินเดือน ค่าแรงงาน ในแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 3  และแบบแสดงการส่งเงินสมทบของสำนักงานประกันสังคม

**Check List ข้อควรระมัดระวังในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งงบการเงิน
10. ข้อควรระมัดระวังในการการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing Update เวอร์ชั่นใหม่
11. Up date การนำส่งงบการเงินการนำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
12. ข้อควรระวังในการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
13. สรุปการคำนวณอัตราค่าปรับทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับนการนำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าช้า
14. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
รอ 0 รอ 0 0 0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba