ประเด็นปัญหาการนำ TFRS 16 มาใช้ปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2152

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหาการนำ TFRS 16 มาใช้ปฏิบัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นการแยกประเภทความแตกต่างสัญญาเช่า และสัญญาบริการ ตาม TFRS 16

2. ประเด็นการระบุองค์ประกอบของสัญญาเช่า

3. ประเด็นการกำหนดอายุสัญญาเช่าและการประเมินช่วงเวลาสัญญาเช่า

- สัญญาเช่าที่บอกเลิกได้ (cancellable lease)
- สัญญาเช่าที่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ (renewable lease)

4. ประเด็นการกำหนดว่าสัญญาเช่าใดเป็นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

5. มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกันแก่ผู้ให้เช่า ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อและค่าปรับที่จ่ายสำหรับ
การยกเลิกสัญญาเช่า

6. ประเด็นการกำหนดอัตราคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า TFRS 16

7. ประเด็นการกำหนดต้นทุนเริ่มแรกของมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า

8. ประเด็นการกำหนดต้นทุนเริ่มแรกของสิทธิการใช้สินทรัพย์

9. ประเด็นการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่

- อายุสัญญาเช่า
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกัน

10. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
- การเพิ่ม
- ลดขอบเขตของสัญญาเช่า

11. ประเด็นการขายและเช่ากลับคืน

12. คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba