ประเด็นปัญหาทางบัญชีช่วง Covid - 19 (หลักสูตร Rerun)

รหัสหลักสูตร : 21/2143FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
ประเด็นปัญหาทางบัญชีช่วง Covid - 19

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้


วิทยากรโดย ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

หัวข้อสัมมนา

1. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับ Forward looking Information
2. การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ กิจการยังต้องจัดทำหรือไม่ อย่างไร
3. เงินลงทุนทั่วไป ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมหรือไม่
4. ผู้ให้เช่าลดค่าเช่าให้ พิจารณาอย่างไรว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
5. ผู้เช่าจะใช้มาตรการผ่อนปรนอย่างไร ในการรับรู้การลดค่าเช่า
6. ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิใช้มาตรการผ่อนปรนหรือกับการลดค่าเช่า และรับรู้รายการอย่างไร
7. กิจการ NPAEs จะใช้มาตรการผ่อนปรนได้หรือไม่
8. หากกิจการ NPAEs ใช้มาตรการผ่อนปรนไม่ได้ ควรถือปฏิบัติอย่างไรทางบัญชีในช่วง Covid - 19

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba