การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ

รหัสหลักสูตร : 21/2422

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงิน
เพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• เทคนิคการสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ
• เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้ากระดาษ
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียบเรียงการนำเสนออย่างเป็นระบบ ประกอบกับการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายของการสรุปสถิติการดําเนินงานที่สําคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหารใน
1 หน้า กระดาษ

2. การสรุปสถิติการดําเนินงานที่สําคัญ ที่ต้องนําเสนอ มีอะไรบ้าง

3. ประโยชน์ของการสรุปสถิติการดําเนินงานที่สําคัญในงานบัญชี

4. การวิเคราะห์เหตุการณ์รายการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร

5. องค์ประกอบและวิธีการจัดทําบทสรุปผู้บริหาร

6. องค์ประกอบของบทสรุปผู้บริหาร
6.1 เหตุการณ์สําคัญ
6.2 การอธิบายผลการดําเนินงานและ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
• การสรุปเหตุการณ์ข้อมูลธุรกิจ
• กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิ
• รายได้จากธุรกิจ ต้นทุนขายและบริการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
• สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
• หนิ้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน
• ส่วนของผู้ถือหุ้น
• กระแสเงินสด
6.3 การวิเคราะห์อัตราทางการเงินที่สําคัญ

7. เทคนิคการนําเสนอสถิติการเนินงานที่สําคัญ
7.1 วิธีการแบ่งพื้นที่การนําเสนอ
7.2 เทคนิคการผูกเรื่องผ่าน ลูกศร 3 ชนิด
7.2 เทคนิคการเลือกใช้สีในการนําเสนอ
7.3 รูปแบบที่ควรใช้ในการนําเสนอ

8. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนําเสนอข้อมูล ทางการเงิน
8.1 แผนภูมิเปรียบเทียบก่อนและหลัง
8.2 แผนภูมินํ้าตก
8.3 แผนภูมิพีระมิด
8.4 แผนภูมิแบบตึก

9. ตัวอย่างการสรุปสถิติการดําเนินงานที่สําคัญและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
259 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba