เทคนิคการปิดบัญชี และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2903

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการปิดบัญชี และการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการปิดบัญชี

  • หลักการทบทวนการรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารก่อนการปิดบัญชี
  • เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย
  • ข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการทบทวนการรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
2. เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย
3. แนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
4. หลักการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มักจะเกิดขึ้น
5. ทบทวนรายการและการประมาณการให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง
- รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue)
- รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)
- การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)
- ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses)
- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies Used Expenses)
6. เทคนิคการจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ

- วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าที่จะได้รับ
- การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อใช้ประกอบการนำไปกำหนดนโยบายการบัญชี
7. หลักการพิจารณา/การจัดจำหน่าย/การเลิกใช้และการขายซากสินทรัพย์
- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชี
- การแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องจัดเตรียมก่อนการปิดบัญชี
- รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ใบเพิ่มพนักงานและรายละเอียดเพื่อคำนวณภาษีเงินได้พนักงานและประกันสังคม
- หนังสือรับรองภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด 3,53 )
- ใบกำกับภาษีขาย ใบกำกับภาษีซื้อ พร้อมปัญหาการออกและจัดทำตามกฎหมายใหม่
- รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ พร้อมการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ใหม่
- แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย
- Bank Statement
9. บทสรุปและข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง
10.คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba