ประเด็นปัญหาการนำ TFRS 16 มาใช้ปฏิบัติ (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/2152

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหาการนำ TFRS 16 มาใช้ปฏิบัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นการแยกประเภทความแตกต่างสัญญาเช่า และสัญญาบริการ ตาม TFRS 16

2. ประเด็นการระบุองค์ประกอบของสัญญาเช่า

3. ประเด็นการกำหนดอายุสัญญาเช่าและการประเมินช่วงเวลาสัญญาเช่า

- สัญญาเช่าที่บอกเลิกได้ (cancellable lease)
- สัญญาเช่าที่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ (renewable lease)

4. ประเด็นการกำหนดว่าสัญญาเช่าใดเป็นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

5. มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกันแก่ผู้ให้เช่า ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อและค่าปรับที่จ่ายสำหรับ
การยกเลิกสัญญาเช่า

6. ประเด็นการกำหนดอัตราคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า TFRS 16

7. ประเด็นการกำหนดต้นทุนเริ่มแรกของมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า

8. ประเด็นการกำหนดต้นทุนเริ่มแรกของสิทธิการใช้สินทรัพย์

9. ประเด็นการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่

- อายุสัญญาเช่า
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกัน

10. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
- การเพิ่ม
- ลดขอบเขตของสัญญาเช่า

11. ประเด็นการขายและเช่ากลับคืน

12. คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba