การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญกับการควบคุมภายในตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2936

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญกับการควบคุมภายในตามมาตรฐานการบัญชี

  • ปัญหาระบบบัญชีลูกหนี้ประเภทของลูกหนี้และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
  • การวางระบบควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
  • การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หัวข้อสัมมนา

1. ระบบบัญชีลูกหนี้ประเภทของลูกหนี้และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
-
ลูกหนี้จากการขายสินค้า การฝากขายการให้บริการและลูกหนี้อื่น
- รับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยเงินสดเช็ดตั๋วเงินหรือวิธีอื่น
- การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. ระบบการควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
-
นโยบาย วิธีการพิจารณาและเงื่อนไขการให้เครดิตรวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน
- ข้อควรระมัดระวังการพิจารณาลูกหนี้
- การจัดเก็บลูกหนี้การวางบิล
- มาตรการในการติดตามหนี้
- การจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการบริหารลูกหนี้
- การนำบัญชีลูกหนี้ไปหาผลประโยชน์การโอนสิทธิเรียกร้องหรือการขายบัญชีลูกหนี้
3. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

- การประมาณการและการบันทึกบัญชีหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- การบันทึกบัญชีกรณีที่เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
- การบันทึกบัญชีหนี้สูญรับคืน
- การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
4. ข้อพึงระวังในส่วนของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- รายได้และลูกหนี้การค้า ต้องพิจารณาอะไร
- หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญมีข้อจำกัดอะไรบ้าง
5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba