แนวปฏิบัติทางการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2178FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรแนวปฏิบัติทางการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้


วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์


หัวข้อสัมมนา

1. การเตรียมความพร้อมและเจาะลึกเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสินทรัพย์
- เจาะประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ทางการบัญชีในการช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย
- เจาะประเด็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีของ ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ลูกหนี้ขนาดกลาง และขนาดย่อย
และลูกหนี้รายย่อย มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดชั้นลูกหนี้การค้าที่ได้รับการผ่อนปรน Stage 1 Stage 2 และ Stage 3 กับการให้
ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL)
และการให้สินเชื่อประเภทเงินทุนเวียน (Working capital)
- การพิจารณาลูกหนี้การค้าที่ไม่ชำระจากสถานการณ์โควิด จะมีแนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างไรสำหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
- สินค้าคงเหลือ กับการพิจารณามูลค่าสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ หลักการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2
สินค้าคงเหลือ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เรื่อง สินค้าคงเหลือให้
แนวทางการการพิจารณามูลค่าของสินค้าคงเหลืออย่างไร จะต้องมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือหรือไม่
- ประเด็นด้านสินทรัพย์ถาวร มีการด้อยค่าไปตามสถานการณ์หรือไม่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กำหนดแนวทางไว้อย่างไร
- ประเด็นด้านสินทรัพย์ไม่มีตัวตน วิธีการทดสอบการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยม
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นการกลับรายการสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การวัดมูลค่ายุติธรรมการด้อยค่าของสินทรัพย์
3. วิธีการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีอย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
4. วิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องเครื่องมือ
ทางการเงิน
5. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัยการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับรายการสินทรัพย์ทางการเงินและ
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม
6. การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้
7. การประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่า
ของสินทรัพย์
8. แนวปฏิบัติทางการบันทึกบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
9. ประเด็นปัญหาผลกระทบด้านสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แนวปฏิบัติทางการบัญชีเมื่อต้องหยุดการผลิต
- หากกิจการต้องหยุดกิจการชั่วคราวนักบัญชีต้องวางแผนอย่างไร
- เหตุการณ์หลังจากสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานด้านสินทรัพย์ที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba