สรุปหลักการบัญชีตามมาตรฐาน NPAEs เปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร

รหัสหลักสูตร : 23/FB4137

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสรุปหลักการบัญชีตามมาตรฐาน NPAEs
เปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้


วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง


หัวข้อสัมมนา

1.แนวคิดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs กับแนวคิดทางภาษีอากร
สรุปสาเหตุของความแตกต่าง

2.ความแตกต่างของหลักการทางบัญชีตามมาตรฐาน กับ หลักการภาษีอากรตามประเด็นดังนี้
- ประเด็นลูกหนี้ และวิธีประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
- ประเด็นของสินค้าคงเหลือ การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และการคำนวณต้นทุนของสินค้า
- ประเด็นด้านที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การรับรู้รายการ และการคิดค่าเสื่อมราคา
- ประเด็นด้านสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการวัดมูลค่าหลังการรับรู้รายการ
- ประเด็นด้านภาษีเงินได้
- ประเด็นด้านการประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
- ประเด็นด้านเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- ประเด็นด้านรายได้ กรณีขายสินค้า และให้บริการ

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
* 0 * 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba