กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสหลักสูตร : 21/3401

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 11,770 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 13,910 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

Update...กฎหมายแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและใช้ในปี2563
• กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• กฎหมายประกันสังคม

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

Module 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)
1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดสำคัญของการทำสัญญาจ้างแรงงาน
2. กรณีสัญญาจ้างแรงงาน/จ้างทำของ/จ้างเหมาช่วงงาน
- ความหมายของสัญญาจ้างแรงงาน
- ความหมายของสัญญาจ้างทำของ
- ข้อเหมือนกันของสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ
- คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจ้าง
- คู่สัญญาตามสัญญาจ้างแรงงานมี 2 ฝ่ายมีอะไรบ้าง
- คำพิพากษาฎีกา ที่ 22326-22404/2555 การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรงมาตรา 11/1
- ความรับผิดของนายจ้างผู้ประกอบกิจการด้วยวิธีการเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1 วรรคสอง 11/1
- สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12
- ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง
3. กรณีควบรวมกิจการ/การโอนกิจการนายจ้างใหม่
- การควบรวมกิจการ ลูกจ้างของกิจการที่ควบรวม กลายเป็นลูกจ้างกิจการที่ควบรวมโดยอัตโนมัติกิจการใหม่
- ต้องรับสิทธิและหน้าที่ของกิจการที่ควบรวมที่มีต่อลูกจ้างด้วยหรือไม่อย่างไร
- การโอนโดยกิจการของนายจ้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่
ด้วยหรือไม่
- กรณีลูกจ้างยอมทำงานให้ผู้รับโอนกิจการ ถือว่าผู้รับโอนกิจการเป็นนายจ้างหรือไม่

Module 2 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 (อาจารย์สุจิตรา บุญชู)
4.Update กฎหมายประกันสังคม ปี 2562
- กรณีการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรรับรองสิทธิ
- การเพิ่มประโยชน์ทดแทนกรณีสังเคราะห์บุตร
- แนวโน้มการจ่ายเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ใหม่ของประกันสังคม
- พ.ร.บ.ประกันสังคม ที่ผู้บริหารและฝ่าย HR ต้องรู้ เพื่อใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- การใช้สิทธิประโยชน์ ตามกองทุน ประกันสังคม 7 กรณี สำหรับผู้ประกันตน
- บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง ในการส่งเงินสมทบประกันสังคมจะต้องปฏิบัติอย่างไร?และมีบทลงโทษ
เป็นอย่างไร? หากไม่ส่งเงินสมทบ
5.ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ ทางด้านการแพทย์ กรณีการรักษา
- 10 กรณีใดบ้าง? เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดการรักษาโรค
ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เช่น โรคเอดส์ โรคไต การเปลี่ยนอวัยวะ เป็นต้น
- กรณีคลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิของผู้ประกันตนฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอย่างไร?
จึงจะเกิดประโยชน์
- สิทธิประโยชน์ของพนักงานภายหลังจากการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง จะได้ปฏิบัติตนอย่างไร? เพื่อให้เกิดสิทธิ
ประโยชน์ต่อเนื่องของประกันสังคม
- เอกสารหลักฐานที่ฝ่ายบุคคลควรแจ้งพนักงานเมื่อจะใช้สิทธิต่างๆกับประกันสังคม
- หนังสือระบุบุคคลรับสิทธิประโยชน์ กรณีไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุ จะต้องดำเนินการอย่างไร?
- Case Study การใช้สิทธิประกันสังคมพร้อมวิธีแก้ไขที่ HR ต้องทราบ

Module 3 วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)
6. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคลต้องรู้
- สิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล
- กรณีเป็นผู้ประกอบการใหม่
- การประกันการทำงาน (Guarantee of employment) ที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่
- กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง (Female Labour)
- ประเด็นเกี่ยวกับการทดลองงาน (Probation) ที่นายจ้างต้องทราบ
- ระยะปลอดภัยในการทดลองงาน - กรณีทดลองงานไม่ผ่าน ต้องปฏิบัติอย่างไร?
- การกำหนด วัน เวลา ทำงาน (Working Times) มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร?
- จุดบอดที่มักเข้าใจผิด เกี่ยวกับ วันหยุด (Holiday) วันลา (Leave for absence)
- ปัญหาที่เกิดขึ้น...จากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความเคยชิน เกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
ทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีแรงงาน
- การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างขั้นต่ำกรณีต่างๆ (กรณีเป็นลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างทดลองงาน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba