ปัญหาและวิธีการบันทึกบัญชีแนวปฏิบัติในการรับรู้รายการ ตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4009/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. วิธีการรับรู้รายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

1.1 วิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือมักพบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

- วิธีการทำลายสินค้า ปัญหาและผลกระทบทางบัญชีในทางปฏิบัติ

- วิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ กระบวนการและระบบการตรวจสอบการตรวจนับที่ดี

- วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ จุดเด่น และจุดด้อยของวิธีการที่ควรเลือกให้เหมาะกับธุรกิจ

- วิธีการตัดจำหน่ายสินค้าสูญหาย, ตรวจนับพบสินค้าขาด/เกินจาก Stock

- วิธีการบันทึกบัญชีรับรู้รายการกรณีที่ทำลายสินค้า

- วิธีการบันทึกบัญชีรับรู้รายการกรณีของเสียปกติ และของเสียเกินปกติ แล้วนำไปขายลดราคา

1.3 วิธีการรับรู้รายการเพื่อเปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1

สำหรับสินค้าคงเหลือ มีประเด็นใดบ้างที่นักบัญชีต้องเรียนรู้

2. วิธีการรับรู้รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร

2.1 ปัญหาการบันทึกรายการเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บันทึกอย่างไรให้ถูกตามมาตรฐาน

2.2 วิธีการบันทึกบัญชี และการพิจารณารายจ่ายใดที่ถือได้ว่าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

- ค่าซ่อมแซม จะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ หรือค่าใช้จ่าย

- หลักการพิจารณาการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพ ปฏิบัติอย่างไร

- ค่านายหน้าในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ต้องรับรู้อย่างไรจึงจะถูกต้องตามมาตรฐาน

- ค่ารื้อถอนอาคารเก่าเพื่อสร้างใหม่ ต้องพิจารณารายการนี้อย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

- รับรู้รายการการอบรมพนักงาน เพื่อให้สามารถใช้สินทรัพย์นั้นได้ตามวัตถุประสงค์พิจารณาอย่างไร

- ค่าทำวิจัยและพัฒนาก่อนทำการสร้างสินทรัพย์ถาวร มีวิธีการพิจารณาและบันทึกบัญชีอย่างไร

- วางแผนทาสี 3 ปี 1 ครั้ง จะรับรู้รายการทางบัญชี พร้อมวิธีบันทึกบัญชีอย่างไร

- ปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่ (Renovate) จะรับรู้รายการทางบัญชี และบันทึกบัญชีด้วยวิธีใด

2.3 วิธีการบันทึกรายการทางบัญชีเกี่ยวกับการได้มาของสินทรัพย์ และการคำนวณค่าเสื่อมราคา

2.4 วิธีการบันทึกบัญชีกรณีทบทวนอายุการใช้งาน การแสดงรายการทางการเงินควรปฏิบัติอย่างไร

2.5 วิธีการบันทึกรายการที่เกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีการตีราคาเพิ่มขึ้น

2.6 วิธีการบันทึกบัญชีสำหรับการขายสินทรัพย์ ที่ยังตัดค่าเสื่อมราคาไม่หมด ปัญหาและผลกระทบทางบัญชี

2.7 ปัญหาการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการคิดคำนวณราคาซากใหม่

2.8 ความแตกต่างของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ กรณีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ กับไม่ใช่เชิงพาณิชย์

2.9 วิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์กรณีที่มียอดแสดงมูลค่าตามบัญชี 1 บาท หรือสินทรัพย์นั้นเสื่อมสภาพการใช้งาน

- วิธีจัดการเคลียร์สินทรัพย์ออกบัญชีมีวิธีปฏิบัติอย่างไร

- วิธีเลือกสำหรับการปฏิบัติควรทำอย่างไร

- วิธีการบันทึกบัญชีกรณีต้องการตัดจำหน่ายรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีวิธีใด

- รับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

2.10 วิธีการรับรู้รายการเพื่อเปิดเผยในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1

สำหรับที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ มีประเด็นใดบ้างที่นักบัญชีต้องเรียนรู้

3. หลักการรับรู้รายการเกี่ยวกับรายได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3.1 วิธีรับรู้รายได้ และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3.2 การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15

- จุดพิจารณาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรับรู้รายการขายสินค้า

- จุดพิจารณาการรับรู้รายการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศโดยการผ่านตัวการ

- จุดพิจารณาการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรับรู้รายได้

3.3. การรับรู้รายได้จากการให้บริการ ปัญหาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายได้

3.4 การรับรู้รายได้จากการวัดมูลค่าของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ ทำอย่างไร

3.5. การรับรู้ประเภทอื่นรายได้อื่นๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติ

4. หลักการรับรู้รายการเกี่ยวกับสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

4.1 วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า และวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล เป็นวันเดียวกันได้หรือไม่แล้วจะใช้วันใดเป็นวันที่สำหรับการบันทึกบัญชีสัญญาเช่า

4.2 การรับรู้เริ่มแรกของสัญญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า มีหลักการพิจารณาอย่างไรบ้าง

4.3 กรณีศึกษาตัวอย่างของการรับรู้รายการเกี่ยวกับสัญญาเช่า ที่นักบัญชีควรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน

4.4 รับรู้รายการสำหรับเปิดข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ต้องปฏิบัติอย่างไร

5. คุณธรรมจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba