เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/7236FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 
 
 

เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

 

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญในการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน
2. การพัฒนาทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารบุคลากร และการตั้งเป้าหมายเพื่อฝ่าฟันปัญหา
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน (Employee morale factors)
4. แนวทางการสังเกตพนักงานเมื่อมีปัญหา พร้อมวิธีการตรวจสอบระดับขวัญกำลังใจในงาน

- การสังเกตการณ์ (Observation)
- การสัมภาษณ์ (Interviewing)
- แบบสอบถาม (Questionnaire)
- เก็บประวัติ (Record - Keeping)
5. วิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพนักงานภายในองค์กร (Empowering confidence)
6. แนวทางการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
7. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากทำงาน (Employee motivation)
8. วิธีการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
9. สรุปประเด็นที่องค์กรต้องทำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อการสร้างขวัญ และกำลังใจให้พนักงาน


เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba