การบริหารความเสี่ยงและการจัดการองค์กรในภาวะปกติและภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management) (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/7227FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 
 
 


การบริหารความเสี่ยงและการจัดการองค์กรในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
(Risk and Crisis Management)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

วิทยากรโดย ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

หัวข้อสัมมนา

สิ่งที่ทุกองค์กรควรทราบและเตรียมพร้อมแม้ไม่เกิดภาวะวิกฤต และการรับมือเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
เพื่อไม่ให้องค์กรเสียหาย

1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2. การวิเคราะห์หาความเสี่ยง จุดเสี่ยงขององค์กร เพื่อหาทางป้องกัน

3. กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ สำหรับการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

4. การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะปกติกับภาวะวิกฤต ความแตกต่าง และผลที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

5. สาเหตุและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้องค์กรเกิดความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

6. แนวทางการจัดการขององค์กรเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
- การเตรียมความพร้อม จัดตั้งคณะทำงาน ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงปัจจุบัน พร้อมการคาดการณ์สถานการณ์
ในอนาคต
- การดำเนินการ การจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการและการทำงาน การสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ฯลฯ
- การดำเนินการภายหลัง การฟื้นฟูองค์กรหลังเกิดปัญหาหรือภาวะวิกฤต การ Feedback เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

7. ข้อควรคำนึงถึงเป็นพิเศษเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต และ แนวทางการรับมือ

8. ตัวอย่างการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่นำพาองค์กรให้อยู่รอด

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba