เจาะลึก...กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล กับการจ้างแรงงาน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล(หลักสูตร Rerun)

รหัสหลักสูตร : 21/3FBR013

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,391 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,819 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเจาะลึก...กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
กับการจ้างแรงงานในการบริหารทรัพยากรบุคคล(หลักสูตร Rerun)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. 7 ฐานเบื้องต้นของกฎหมาย Lawful Basis พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล กับการจ้างงาน ในงาน HR
2. Impact of Personal Information/Data Protection (Privacy) Breach การละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล/การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล(ความเป็นส่วนตัว) หัวหน้างานทุกระดับ นายจ้าง
และฝ่ายบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร?
3. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้าง (Personal Sensitive Information)
ทําอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย
4. หลักการและแนวทาง ว่าด้วยการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนกฎหมาย  
และเอกสารต้องให้เป็นปัจจุบัน
5. แนวทางเทคนิควิธีการในการขอความยินยอมจากลูกจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน ข้อมูลที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
6. แนวทางในการดําเนินการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการลูกจ้าง
ในองค์กร ตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนกระทั่งสิ้นสุดการจ้างงาน
7. สรุปข้อกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสรุป
บทลงโทษทั้งโทษทางอาญา โทษปรับทางปกครอง และโทษปรับทางแพ่ง

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba