วิเคราะห์ & เจาะลึก Cases ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2798

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วิเคราะห์ & เจาะลึก Cases ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบันทึกบัญชี
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข


หัวข้อสัมมนา


1.ปัญหาด้านเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน

- ความสำคัญของเอกสารทางบัญชี
- การออกแบบเอกสาร และผังทางเดินของเอกสารด้านบัญชี
- ปัญหาเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
- ปัญหาการบันทึกบัญชีโดยไม่มีเอกสารประกอบการลงบันทึกบัญชีและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
- ปัญหาการบันทึกบัญชีไม่สอดคล้องกับเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบันทึกบัญชีและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง

2.ปัญหาการจัดประเภทรายการทางบัญชี และแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงาน
- การวางระบบและการออกแบบผังบัญชีให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
- ปัญหาการจัดประเภทรายการสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
- ปัญหาการจัดประเภทรายการหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียนและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
- ปัญหาการจัดประเภทรายการรายได้หลัก และรายได้อื่น
- ปัญหาการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการขายและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
- การจัดประเภทรายการตามรายการทางบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน

3.ปัญหาจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงการทางการเงิน และแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานรายงาน

- ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
- ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
- ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ และแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง
- ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง

4.ปัญหาการปรับปรุงรายการทางบัญชี ณ วันสิ้นงวด และแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงาน
- การปรับปรุงรายการรายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า
- การปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba