ปัญหาการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ พร้อมปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4076

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อบันทึกบัญชีมีแนวปฏิบัติอย่างไร
2. การปรับปรุงรายการให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
3. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินของกิจการจากการใช้สิทธิยกเว้นการตรวจสอบภาษีของสรรพากรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
4. การบันทึกบัญชีทรัพย์สินของปีก่อน จุดแตกต่างจากกรณีทั่วไปจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายใหม่
5. ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- การตรวจนับและความมีอยู่จริง
5.2 ลูกหนี้การค้า และ หนี้สงสัยจะสูญ
- การบันทึกบัญชีและการตัดจำหน่าย
5.3 สินค้าคงเหลือ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2)
- การตีราคา และการตรวจนับ
- สินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ถูกขโมย จะต้องปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐาน
5.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16)
- การบันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่ายหลังจากได้สินทรัพย์มา การตัดบัญชีและการจำหน่าย
- การด้อยค่าสินทรัพย์
5.5 เงินให้กู้ยืมบริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน
- หลักฐานการให้กู้ยืม การบันทึกบัญชี และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
6. ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน หนี้สิน
6.1 หนี้สินหมุนเวียน
- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
- ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- เงินกู้ยืมระยะยาว
6.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
7. ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน ส่วนของเจ้าของ
- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
- กำไร(ขาดทุน) สะสม
8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba