บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Tax & Accounting for Non-Accountant)

รหัสหลักสูตร : 21/5016

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,630 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 11,770 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
(Tax & Accounting for Non-Accountant)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

หลักสูตร “บัญชีและภาษีอากร สําหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี” นี้นําเสนอความรู้ในหลักการบัญชีและภาษีอากร
ภายใต้กรอบ และวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสําหรับผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีเพื่อติดอาวุธ
การบริหารและการทํางานอย่างครบวงจร

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ และอาจารย์ถนอม เกตุเอม

หัวข้อสัมมนา

1. ความแตกต่างของประเภทธุรกิจ และผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

2. ความสำคัญและความจำเป็นของบัญชีกับธุรกิจ

2.1 ประโยชน์ในการจัดทำบัญชี

2.2 ผู้ใช้ข้อมูลบัญชี

3. โครงสร้างระบบบัญชีครบวงจร

3.1 วงจรรายรับ

3.2 วงจรรายจ่าย

3.3 การเงิน

3.4 ทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

3.5 ระบบ GL และรายงาน

4. วงจรการจัดทำบัญชีและความหมายที่ควรทราบ

4.1 แนวคิดในการจัดทำบัญชี

4.2 ชนิดของบัญชีที่นิติบุคคลต้องจัดทำ

4.3 ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีให้แล้วเสร็จ

4.4 การตรวจสอบงบการเงิน

4.5 วงจรการจัดทำบัญชี

4.6 การจำแนกบัญชี

4.7 งบการเงิน – ปีบัญชี / งวดบัญชี

4.8 การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

5. ทำความเข้าใจบัญชีเดียว

6. เคล็ดลับการดูแลงานด้านบัญชีและควบคุมกลไกต่างๆในการจัดทำบัญชีที่ควรทราบ

6.1 การวางแผนการทำงานของนักบัญชี

6.2 สัณญาณเตือนภัยที่บ่งชี้ว่าการจัดทำบัญชีเริ่มมีปัญหา

7. ความสำคัญของเอกสาร หลักฐาน ผลกระทบทางบัญชีและภาษี

7.1 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

7.2 ระบบเอกสารบัญชี-ภาษี

7.3 ลักษณะของเอกสารที่ดี

8. รายการบัญชีที่สำคัญ ที่ผู้บริหารควรระมัดระวัง

9. การวิเคราะห์และการอ่านงบการเงิน การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

9.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

9.2 งบกำไรขาดทุน

9.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

9.4 งบกระแสเงินสด

9.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

10. อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio

11. การจัดทำบัญชีในยุค 2020

12. เทคนิคการศึกษาด้านภาษีจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี

12.1 รูปแบบของธุรกิจกับประเด็นภาษีและการจัดทำบัญชี

13. ภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งระบบ สิ่งที่ต้องทราบ

13.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

13.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

13.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

13.4 ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

13.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

14. เอกสารหลักฐานสำคัญทางด้านภาษีอากรที่ต้องทราบและจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

14.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการ

14.2 เอกสารหลักฐานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

14.3 เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

15. การเสียภาษีอากรแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง และประหยัด

16. ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีที่ต้องระวังและต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ(บวกกลับ)

17. Update กฎหมายภาษีอากรปีปัจจุบัน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

18. ความเสียหายและความรับผิด พร้อมผลกระทบจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์ถนอม เกตุเอม

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba