การแก้ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสินค้าคงเหลือด้วย EXCEL

รหัสหลักสูตร : 21/2754

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การแก้ปัญหาในการจัดทำบัญชีของสินค้าคงเหลือด้วย EXCEL

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- การรับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่าย
- การเปิดเผยข้อมูล

2. ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ
- ระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ
- ผลกระทบต่อการคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือผิดพลาด
- ปัญหาระหว่างการขายสินค้ากับการให้บริการ
- การขายสินค้าผ่านตัวแทน

3. ราคาของสินค้าคงเหลือ
- ราคาต้นทุน
- ราคาสินค้าคงเหลือตามประมวลรัษฎากร
- ต้นทุนการผลิตสินค้า
- สินค้าคงเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ต้นทุนของอาคารชุด

4. ประเด็นปัญหาในการจัดทำบัญชีของสินค้าคงเหลือ
- สินค้าคงเหลือเกิน/ขาด จากรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ
- การนำสินค้าที่ไม่ผ่าน Spec ไปทำการส่งเสริมการขาย
- การทำลายสินค้าหรือทรัพย์สินของกิจการ
- การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย
- การให้ส่วนลดการค้า
- กรณีไม่ได้ขายสินค้า แต่กฎหมายถือเป็นการขาย
- ปัญหาของค่าขนส่งและการบันทึกบัญชี

5. ฟังก์ชั่นและเครื่องมือของ Microsoft Excel สำหรับการประยุกต์ใช้ในการบริหารสินค้าคงเหลือ
- Basic Functions
- Financial Functions
- Forecast Function
- Lookup and Reference
- Report Filter and Sort
- Running Total In

6. การนำ Pivot Table มาประยุกต์ใช้กับการควบคุมภายในสินค้าคงเหลืออย่างเป็นระบบ
- การเตรียมข้อมูลสินค้าคงเหลือเพื่อใช้ใน Pivot Table
- การประยุกต์ใช้ Pivot Table เพื่อสร้างรายงานและ นำเสนอการตัดสินใจของสินค้าคงเหลือ เช่น ระดับปริมาณ
สินค้าคงเหลือที่เหมาะสมเพื่อการสั่งซื้อ (Min / Max Stock) การทบทวนกำหนดปริมาณสินค้าสำเร็จรูปที่เหมาะสม
ในการขาย (Safety Stock) รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ (Stock Movement Report) การจัดทำ
รายงานอายุของสินค้าคงเหลือ (Aging Inventory Report)
- การปรับแต่งการแสดงผลของ Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ อย่างเป็นระบบ เช่นจัดทำรายงาน
สินค้าคงเหลือหมดอายุ / เสื่อมคุณภาพ /ล้าสมัย (Dead Stock Report)
- การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงเหลือ ด้วย Go Seek,Data Table และ Scenario Manager
- รูปแบบการนำเสนอรายงานของสินค้าคงเหลือโดยการสร้างแผนภูมิด้วย PivotChart

7. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3:0 3:0 3.00 0.00 0.00 3.00

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba