เจาะลึกวิธีแก้ไขการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/2721

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. การวางระบบบริหารและระบบควบคุมบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- การจัดประเภทสินทรัพย์

- การตั้งรหัสสินทรัพย์

- การจัดทำนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติงานบัญชีสินทรัพย์

- การกำหนดโครงสร้างรหัสประเภทสินทรัพย์และโครงสร้างรหัสสินทรัพย์ (Coding Structure)

- สินทรัพย์หลัก (Main Asset)

- ส่วนประกอบสินทรัพย์/สินทรัพย์ย่อย (Sub Asset)

- สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ (Low value Asset)

- สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (Asset Under Construction)

- ชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สำรองไว้ใช้งานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงที่รับรู้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ (Asset Register)

- การจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มการสร้างข้อมูล

หลักสินทรัพย์ (Create Asset MasterCard), การปรับปรุง/

เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ (Change Asset Master Card),

การของบประมาณลงทุนในสินทรัพย์/งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

สินทรัพย์,การโอน/รับโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง,การโอนย้ายสินทรัพย์, การเปิด Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์,การขาย/การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ เป็นต้น

2. การควบคุมและบริหารงานการใช้สินทรัพย์

- การจัดทำงบประมาณลงทุนในสินทรัพย์ (CAPEX Budget) ได้แก่ งบประมาณการซื้อสินทรัพย์, งบประมาณการสร้างสินทรัพย์ใช้เอง

- การจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ (OPEX Budget) เช่นงบประมาณค่าซ่อมแซมสินทรัพย์, งบประมาณค่าทำประกันภัยสินทรัพย์ เป็นต้น

- การควบคุมการใช้งบประมาณลงทุนในสินทรัพย์และงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์การประเมินผลการใช้งบประมาณลงทุนในสินทรัพย์และงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์

- การควบคุมสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำแต่มีปริมาณมาก (Low value Asset)

- การควบคุมสินทรัพย์ประเภทเครื่องมือ (Hand Tool) เช่นเครื่องมือประจำตัวช่าง, เครื่องมือประจำศูนย์งานซ่อมบำรุง,เครื่องมือประจำรถMobile ซ่อมบำรุง เป็นต้น

- การจัดทำแผนตรวจนับและการตรวจนับสินทรัพย์

3. การวัดมูลค่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- ส่วนประกอบราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- รายการที่ไม่ถือเป็นราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

4. การบันทึกบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- การโอนย้ายสินทรัพย์ข้ามประเภทสินทรัพย์

- การซื้อสินทรัพย์

- การขาย/การตัดจำหน่ายสินทรัพย์

- การสร้างสินทรัพย์ใช้เอง

- การโอนย้ายสินทรัพย์ข้ามหน่วยงาน

- การปรับปรุง/ต่อเติม/ขยาย

- การซ่อมแซมสินทรัพย์กรณีซ่อมเอง - การเปลี่ยนแทนสินทรัพย์

- การซ่อมแซมสินทรัพย์กรณีจ้างบุคคลภายนอกซ่อม

5. การจัดทำ Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์

- การจัดทำ Job งานสร้างสินทรัพย์

- Preventive Maintenance

- การจัดทำ Job งานซ่อมแซมสินทรัพย์

- Breakdown Maintenance

- Major Maintenance / Overhaul - Corrective Maintenance

- การกำหนดศูนย์งานซ่อมบำรุง (Work Center)

- การกำหนดอัตราค่าแรงงานและอัตราค่าใช้จ่ายประจำศูนย์งานซ่อมบำรุง

- การคำนวณและการบันทึกบัญชีต้นทุนวัสดุ/อะไหล่ เข้า Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์

- การคำนวณและการบันทึกบัญชีค่าแรงงานเข้าต้นทุน Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์

- การคำนวณและการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้า Job งานซ่อม/สร้างสินทรัพย์

6. เจาะประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- จะทำอย่างไรเมื่อพบปัญหาต่าง ๆ จากการตรวจนับสินทรัพย์ เช่น พบสินทรัพย์ขาด/เกินจากยอดบัญชี,พบสินทรัพย์ที่ควบคุมเป็นชุดขาดจำนวน,

พบสินทรัพย์อยู่ในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ,พบสินทรัพย์ไม่อยู่ในสภาพเดิม (เช่น เครื่องจักรถูกถอดชิ้นส่วนออกไปบางส่วน)

- ปัญหาการตรวจนับและตรวจสอบสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

- จะจัดการอย่างไรกับรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปิดหรือโอนย้ายไซต์งาน เช่น

- ค่าขนย้าย - ค่ารื้อถอน

- การโอนย้ายสินทรัพย์ - การ Write Off , ขายสินทรัพย์

- จะทำอย่างไรเมื่อมีการปิดไซต์งานและหยุดใช้งานสินทรัพย์ชั่วคราว เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำไซต์งานต่าง ๆ เป็นต้น

- จะทำอย่างไรเมื่อมีการเลิกใช้งานสินทรัพย์หลัก (Main Asset)แต่มีส่วนประกอบสินทรัพย์หรือสินทรัพย์ย่อย (Sub Asset) บางส่วนนำไปใช้งานต่อได้ เช่นเลิกใช้งานเครื่องจักรซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักแต่

มีอุปกรณ์/อะไหล่ของเครื่องจักรบางส่วนถอดไปใช้งานต่อได้

7. คุณธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba