ก้าวทันกับการจัดทำบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชี ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี (จ.นครปฐม)

รหัสหลักสูตร : 24/4088/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.แนวปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีและเอกสารทางบัญชีที่ต้องจัดทำ

- หลักเกณฑ์ที่สำคัญของ พ.ร.บ การบัญชี 2543 และ พ.ร.บ วิชาชีพบัญชี 2547

- เงื่อนไขของการจัดทำบัญชีที่สำคัญ กำหนดระยะเวลาและการนำส่งงบการเงิน

- เอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง

2.แนวปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs (บทสำคัญๆ)

กลุ่มนำเสนองบการเงิน

- บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน

**กลุ่มสินทรัพย์

- บทที่ 7 ลูกหนี้

- บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ

- บทที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

**กลุ่มหนี้สิน

- บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- บทที่ 16 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

3.แนวทางการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ในปัจจุบัน

4.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมริเวอร์(จ.นครปฐม)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba