แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/2762/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ

2. การรับรู้ราคาทุนของทรัพย์สินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.1 เงื่อนไขในการรับรู้รายการ

2.2 องค์ประกอบของราคาทุนกรณีซื้อ

2.3 องค์ประกอบของราคาทุนกรณีสร้าง

2.4 การกำหนดประเภททรัพย์สิน

3. หลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อตาม TFRS for NPAEs บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า

4.1 วันเริ่มต้นสัญญา (ผู้เช่า / ผู้ให้เช่า)

4.2 การชำระตามงวด (ผู้เช่า / ผู้ให้เช่า)

5. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีทรัพย์สินที่ได้มาตาม TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า

5.1 วันเริ่มต้นสัญญาเช่า

5.2 การชำระตามงวด

5.3 การปรับปรุงรายการดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา

5.4 การรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินถาวร

6. หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องในการรับรู้รายการเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สำรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง

6.1 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นสินค้าคงเหลือ

6.2 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นทรัพย์สินถาวร

6.3 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่าย

7. การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ และ/หรือ มูลค่าคงเหลือ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

7.1 ขั้นตอนการประเมินทรัพย์สิน

7.2 ขั้นตอนการขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากร

7.3 ขั้นตอนในการบันทึกบัญชี

8. มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

9. การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

10. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรที่นักบัญชีต้องเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

- การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ

- การขายทรัพย์สินต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่ และต้องบันทึกบัญชีอย่างไรกรณีที่ทรัพย์สินยังคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่หมด

- การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท

- ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศจะคำนวณอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกัน แตกต่างกัน และการแลกซื้อทรัพย์สิน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

- ทรัพย์สินชำรุด สูญหาย หรือต้องการทำลายจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

- การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร

- การตัดจำหน่ายทรัพย์สินโดยผ่านที่ประชุม ที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

- ค่าติดตั้งแอร์ค่าย้ายแอร์ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่และจะบันทึกบัญชีอย่างไร

- กรณีคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาผิดพลาด ต้องปฏิบัติอย่างไร

- วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเอง จะต้องคิดอย่างไร

- จุดสำคัญที่ต้องระวังในการตรวจสอบและปรับปรุงรายการใน ภงด.50 จากการใช้สิทธิ์ และการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการ

- รายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน แต่ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาทำอย่างไรถึงจะรับรู้รายการนี้ได้

11. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
หมู่ที่ 5 240/2 ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :
038 425 611
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba