Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/17017

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นปัญหาภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด

 • Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และนโยบายทางภาษี
 • 1 ต.ค. 63 เริ่มอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2% เมื่อเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
 • มาตรการ จูงใจช่วย SME คงการจ้างงานลูกจ้าง หักรายจ่ายได้ 3 เท่า
 • Update สิทธิลดหย่อนของลูกจ้าง, กฎหมายภาษีของพนักงานลูกจ้างที่นายจ้างต้องรู้
 • การจัดทำรายงานทรัพย์สินและแบบแจ้งโครงการลงทุนฯ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ 378 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2563

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และนโยบายทางภาษี

 • รวมมาตรการภาษี เยียวยาผลกระทบ Covid-19 ที่ต้องคำนวณภาษีในปี 2563
 • การรับ-โอนเงิน ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ (e-Payment) ที่นักบัญชีต้องทราบ
  • e-Payment การตรวจสอบและการคืนภาษีของกรมสรรพากร
  • กรณีได้รับจดหมายเรียกพบ โอนเงินเกินจำนวนที่สรรพากรกำหนด ต้องทำอย่างไร
  • กรณีถูกนำส่งข้อมูลให้สรรพากร จะเสี่ยงถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังหรือไม่
  • กลุ่มใดบ้างที่ต้องระวัง!! ถูกนำส่งข้อมูลรับ-โอนเงินให้สรรพากร
  • การนับการรับ-โอนเงินของบัญชีร่วม
 • กฎหมาย e-Service การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
  • เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจใดบ้าง ส่งผลมากน้อยเพียงใด
 • ร่างกฎหมาย e-Business  การเก็บภาษีออนไลน์ข้ามชาติ
  • กรมสรรพากรจะเริ่มจัดเก็บภาษีเมื่อไหร
  • ความคืบหน้าของกฎหมาย และการเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่มเก็บภาษี
 • การจัดเก็บภาษี e-Commerce 
  • จุดที่กิจการต้องระวัง เมื่อมีการขายสินค้า หรือให้บริการผ่านระบบออนไลน์
  • เมื่อสรรพากรร่วมมือกับ OECD ในการจัดเก็บภาษีต่างประเทศ กระทบใครบ้าง
  • วิธีการตรวจสอบภาษี e-Commerce  เมื่อสรรพากรร่วมมือกับ OECD
 • การเสียภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รูปแบบข้อมูลการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • หากมีการยื่นแบบเสียภาษีไปแล้วก่อน 1 ก.ค. 63 แต่ยังไม่ได้ชำระภาษีต้องเสียภาษีอย่างไร
 • อัตราภาษี ที่ใช้ในปี 2563 และการขยายระยะเวลาการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEs
 • เงื่อนไขการได้สิทธิเสียภาษีในอัตราพิเศษตามกฎหมาย
 • เงื่อนไขการจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้, ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์

2. Update ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2563 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ


3. Update ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

 • หลักเกณฑ์การใช้ระบบ e-Withholding Tax
 • ข้อดี-ข้อเสีย ใครได้ประโยชน์ จากการใช้ระบบ e-Withholding Tax
 • แนวโน้มค่าธรรมเนียมใช้ระบบ e-Withholding Tax ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า (สรรพากรจะมีหลักเกณฑ์ออกมาหรือไม่อย่างไร)
 • เมื่อกิจการเข้าสู่ระบบ แต่ไม่ได้นำส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่
 • เข้าสู่ระบบ แต่นำส่งภาษีทั้งแบบเดิม และ นำส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะได้สิทธิ 2% หรือไม่
 • การลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เหลือ 1.5%, 2% (หากหักผิดจะมีผลอย่างไร)

4. Update สิทธิประโยชน์หักรายจ่ายเพิ่มปี 2563 และข้อควรระมัดระวังในการใช้สิทธิประโยชน์

 • 1.5 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า มีกรณีใดบ้าง
 • SME คงการจ้างงานลูกจ้าง หักรายจ่ายได้ 3 เท่า
 • การจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ
 • ดอกเบี้ยจ่ายจากการขอสินเชื่อ SMEs ลงรายจ่าย 1.5 เท่า

5. สิทธิประโยชน์จากการลงทุนเครื่องจักรใหม่ ปัญหาการปฏิบัติเพื่อใช้สิทธิ การคิดค่าเสื่อม และการลงรายจ่าย

 • การจัดทำรายงานทรัพย์สินและแบบแจ้งโครงการลงทุนฯ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ฉบับที่ 378 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2563
 • ระยะเวลาซื้อเครื่องจักรคาบเกี่ยวกันระหว่างพรฎ.690 กับ พรฎ.695 จะใช้สิทธิอย่างไร
 • กรณีสรรพากรตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์จกการลงทุนในเครื่องจักรแล้วไม่เข้าเงื่อนไข จะมีผลต่อการลงรายจ่าย การหักค่าเสื่อมอย่างไร และวิธีการลงรายจ่ายเพิ่ม

6. Update สิทธิลดหย่อนของลูกจ้าง, กฎหมายภาษีของพนักงานลูกจ้างที่นายจ้างต้องรู้

 • การหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ หักลดหย่อนได้เพิ่มขึ้น
 • การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากกองทุน SSF และ SSF แบบพิเศษ

7. ทิศทางการตรวจสอบใบกำกับภาษีในปี 2563 และโทษจากการใช้ใบกำกับภาษีปลอม

 • ใบกำกับภาษีปลอม และโทษที่ต้องระวัง

8. สรุปประเด็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax Invoice) และใบรับ (e-Receipt)


9.ปัญหาการปิดอากรแสตมป์ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

 • (e-Stamp) การยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


10. การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

 • เทคนิคการจัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ให้เป็นรายจ่ายได้ไม่ถูกบวกกลับ
 • รายจ่ายที่ได้เพิ่มขึ้นทางภาษีบัญชีจะบันทึกอย่างไร
 • ผลกระทบในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)

11. Update แนวการตรวจสอบ Stock สินค้า

 • การตรวจ STOCK สินค้า
 • วิธีการตรวจสอบ Stock ของสรรพากร
 • การยกยอดสินค้าคงเหลือ ปัญหาบัญชีกับภาษี
 • นำสินค้าไปขายต่ำกว่าราคาตลาดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำได้หรือไม่

12. การตรวจสอบภาษีปี 2563 และประเด็นที่ต้องระวัง!!! อาจถูกตรวจสอบย้อนหลัง

 • ระวัง!!! สรรพากรตรวจสอบกิจการจากสถานการณ์ Covid-19
 • ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน
 • การระบายของ/ สินค้าของกิจการ

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba