เจาะประเด็นภาษีทั้งระบบธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV)

รหัสหลักสูตร : 21/1688

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นภาษีทั้งระบบธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

• รายได้ของกิจการธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV) รวมถึงรายได้จากบริการอื่นๆ ต้องรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีอย่างไร
• วิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากรสำหรับรายจ่ายต่างๆ ของกิจการฯ พร้อมหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้อง
• ปัญหาในทางปฏิบัติของ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ธุรกิจเฉพาะ สำหรับธุรกิจปั๊มน้ำมัน ปั๊มก๊าซ

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีอากรกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ
ก๊าซธรรมชาติ (NGV)

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV)

• กรณีกิจการฯ ที่ประกอบการในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล หรือเจ้าของคนเดียว
• เงินได้ของพนักงาน ลูกจ้าง เด็กปั๊ม

3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV)

4. รายได้ของธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV) ต้องรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีอย่างไรและต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
หรือไม่ ในอัตราใดบ้าง

• รายได้จากการขายน้ำมันก๊าซ
• รายได้อื่นๆ
- ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือมินิมาร์ท
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
- ขายกาแฟสด
- การให้บริการขนส่งเชื้อเพลิง
- การขายน้ำมันหล่อลื่น
- การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- การขายและให้บริการเปลี่ยนอะไหล่ ไส้กรอง อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์
- การบริการล้าง/อัด/ฉีด
- การบริการปะ-เปลี่ยนยางรถยนต์
- การให้เช่าที่จอดรถยนต์
- การให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าหรือให้บริการ
- กิจการอื่นๆ

5. วิธีปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากรสำหรับรายจ่ายต่างๆ ของธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV) พร้อมหลักเกณฑ์
การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง

• ค่าน้ำมันก๊าซ
• ค่าใช้จ่าย
• ค่าเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเด็กปั๊ม / ลูกจ้างในปั๊ม
- ลูกจ้างรายวัน/ รายเดือน
- ค่า OT
- กรณีเด็กปั๊มเข้า-ออกบ่อย
- ยูนิฟอร์มเด็กปั๊ม
- ค่าเช่า
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา
- ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ค่าส่งเสริมการขาย
- ค่าประกันภัย
- ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ค่าที่ปรึกษา
- ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์
- ค่าขนส่ง
- ค่าแฟรนไชส์ที่ต้องจ่ายให้บริษัทเจ้าของยี่ห้อ
• ของแถม การสะสมแต้ม
- กรณีได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตน้ำมัน
- ซื้อมาแจกเอง
- สะสมแต้มแจกของ
- สะสมแต้มใช้แทนเงินสด

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV)
- การนำส่ง VAT จากมิเตอร์หัวจ่าย
- จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การออกและใช้ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- การเฉลี่ยภาษีซื้อ
- เคดิตภาษี/การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

7. อากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV)
• สัญญาเช่าที่ดิน สถานประกอบการ สิ่งปลูกสร้าง หรือเช่าซ์้อทรัพย์สิน ทั้งกรณีที่เป็นผู้เช่าและ
ผู้ให้เช่าต้องเสียอากรแสตมป์อย่างไร
• กรณีใดบ้างที่ต้องชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเท่านั้น

8. ภาษีธุรกิจเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มก๊าซ (LPG) (NGV)

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี





นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba