กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต งานจัดซื้อ จัดจ้าง

รหัสหลักสูตร : 21/3354

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,350 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

กลยุทธ์การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
งานจัดซื้อ จัดจ้าง
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

̣ ✴ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ระบบงานจัดซื้อ เพื่อป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง (Traceability)

̣ ✴เทคนิคการตรวจสอบ พฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริตของพนักงานในงานจัดซื้อ (Red Flags on Behavioral to Fraud)

̣ ✴แนวทางการตรวจสอบควบคุมภายในของหน่วยงานจัดซื้อ จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง และตรวจสอบอย่างไร?

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1เทคนิค...เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ (Good Value for Money on Procurement Process)
  o การวางระบบงานจัดซื้อเพื่อประโยชน์ขององค์กร
  o ลักษณะบุคลากรที่เหมาะสมกับงานจัดซื้อ
  o มาตรฐานวิธีการจัดซื้อแบบคุ้มค่า คุ้มราคา
  o การวางกลยุทธ์ในการเปรียบเทียบราคา
  o จัดซื้ออย่างไร? คุ้มค่าในการซื้อ และมีประโยชน์สูงสุด
2. กระบวนการคัดเลือกผู้ขายสินค้าและบริการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นอย่างไร
  o การสรรหา คัดเลือก ผู้ขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Selective Vendors)
  o คุณสมบัติผู้ขายสินค้าและบริการที่ควรเสนอขายให้กับองค์กร (Vendor Qualifications)
  o การประเมินคุณลักษณะทางเทคนิคและความคุ้มค่าของสินค้าและบริการที่เสนอ (Technique Evaluations and Good Value for Money to Pay)
  o กระบวนการการเสนอราคา เปรียบเทียบราคา แข่งขัน ประกวดราคา (Vendor Comparisons Process)
3. กระบวนการตรวจรับสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร (Adequacy and Effective Internal Control for Goods Receiving Process)
  o การตรวจสอบเอกสารในการรับสินค้าและบริการ
  o จำนวนเงิน และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
  o จำนวนสินค้าที่ได้รับ
4. รูปแบบการชำระเงินประเภทต่างๆ (E- Payment / Wire Transfer) เพื่อป้องกันกลโกง การทุจริตทางด้านงานจัดซื้อ
5. . แบบฟอร์มเอกสาร ในการดำเนินการงานจัดซื้อ ที่เชื่อมโยงเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น (Procurement Forms)
o ใบขอซื้อ
  o ใบเสนอราคา
  o ใบสั่งซื้อ
  o ใบรับสินค้า
  o ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
6. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ในกระบวนการงานจัดซื้อ เพื่อป้องกันการทุจริต (Self Audit and Check Balance)
7. เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Techniques) การจัดซื้อจัดหา และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Risk Implications)
8. รวมทั้งจุดควบคุม (Control Points) ที่ควรมีในทุกกระบวนการจัดซื้อจัดหา
9. เทคนิคสำคัญ...ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานที่เข้าข่ายการทุจริต (Red Flags on Behavioral to Fraud)
10. กรณีศึกษาต่างๆ : ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในงานจัดซื้อพร้อมแนวทางแก้ไข
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba