กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รหัสหลักสูตร : 21/3401

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 11,770 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 13,910 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

Update...กฎหมายแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและใช้ในปี2563
• ประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างรูปแบบต่างๆ
• มาตรการช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตน ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
• ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กรณีเลิกจ้าง!
• Update ค่าทําศพจากเดิม 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

Module 1 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 (อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา )
1. หลักเกณฑ์และรายละเอียดสำคัญของการทำสัญญาจ้างแรงงาน

 • ประเภทของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีกี่ประเภท
 • สัญญาจ้างประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์อย่างไร? ในการพิจารณา
 • ทำความเข้าใจระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ
 • สัญญาจ้างแรงงาน การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1
 • สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12
 • ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง
 • สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ การกำหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา
 • การโอนโดยกิจการของนายจ้าง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่ด้วยหรือไม่
 • กรณีลูกจ้างยอมทำงานให้ผู้รับโอนกิจการ ถือว่าผู้รับโอนกิจการเป็นนายจ้างหรือไม่
 • การบอกเลิกสัญญากรณีไม่ผ่านทดลองงาน เช่น ระยะเวลาทดลองงานการต่อเวลา ฯลฯ
 • หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไร
 • การตกลงเลิกสัญญา การทำโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด มีข้อควรระวังด้านกฎหมายอะไรบ้าง
 • ผลกระทบ...ที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างกรณีฟ้องร้องในศาลแรงงาน


Module 2 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 (อาจารย์สุจิตรา บุญชู)
2. Update กฎหมายประกันสังคม ปี 2563

 • เพิ่มอัตราค่าทําศพจากเดิม 40,000 บาท เป็น 50,000 บาท
3. ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ ทางด้านการแพทย์กรณีการรักษา
 • 10 กรณีใดบ้าง? เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัด การรักษาโรค ตามประกาศสํานักงานประกันสังคม เช่น โรคเอดส์โรคไต การเปลี่ยนอวัยวะ เป็นต้น
 • กฎหมายประกันสังคมเกี่ยวกับ “ค่าตรวจและรับฝากครรภ์”
 • กรณีคลอดบุตร และสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิของผู้ประกันตนฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอย่างไร? จึงจะเกิดประโยชน์
 • สิทธิประโยชน์ของพนักงานภายหลังจากการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง จะได้ปฏิบัติตนอย่างไร? เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง ของประกันสังคม
 • หลักเกณฑ์และวิธีการขอกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับมาเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 (มาตรา 39 )
 • อัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จากกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ที่ไม่ใช่จากการทำงาน (ตามช่วงอายุ)
 • หนังสือระบุบุคคลรับสิทธิประโยชน์กรณีไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุจะต้องดำเนินการอย่างไร?
 • Case Study การใช้สิทธิประกันสังคมพร้อมวิธีแก้ไขที่ HR ต้องทราบ

Module 3 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ)

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปี 63

5. สาระสําคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายบุคคลต้องรู้

 

 • สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • การประกันการทำงาน (Guarantee of employment) ที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่
 • กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง (Female Labour)
 • ประเด็นเกี่ยวกับการทดลองงาน (Probation) ที่นายจ้างต้องทราบ
 • ระยะปลอดภัยในการทดลองงาน
 • กรณีทดลองงานไม่ผ่าน ต้องปฏิบัติอย่างไร?
 • การกำหนด วัน เวลา ทำงาน (Working Times) มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร?
 • จุดบอดที่มักเข้าใจผิด เกี่ยวกับ วันหยุด (Holiday) วันลา (Leave for absence)
 • ปัญหาที่เกิดขึ้น...จากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ความเคยชิน เกี่ยวกับ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดทำให้เกิดการฟ้องร้องคดีแรงงาน
 • - การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างขั้นต่ำกรณีต่างๆ (กรณีเป็นลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างทดลองงาน)
 • - การแจ้งสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน / การสิ้นสุดการทำงาน (Termination of Employment)


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
อาจารย์สุจิตรา บุญชู
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba