เลิกจ้าง ลดเงินเดือน จ่ายเงินเดือนบางส่วน ผลกระทบทางภาษีที่นายจ้าง ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบุคคล ต้องทราบ (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/1211

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เลิกจ้าง ลดเงินเดือน จ่ายเงินเดือนบางส่วน ผลกระทบทางภาษี
ที่นายจ้าง ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบุคคล ต้องทราบ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. “เลิกจ้าง” ลดเงินเดือน จ่ายเงินเดือนบางส่วน ตัดสิทธิประโยชน์ที่เคยได้ ปรับลดสวัสดิการ คำนวณ
ภาษีอย่างไร

2. วิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบการจ้างงาน และการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายใหม่
• ลดเวลาการทำงาน ปรับลดค่าจ้าง ปรับลดสวัสดิการ
• ให้พนักงานหยุดงานชั่วคราวมีผลทางภาษีอย่างไร
• แจ้งหยุดชั่วคราวต่อมาเลิกจ้าง

3. เลิกจ้าง ภาระภาษีของลูกจ้าง นายจ้าง

4. หักค่าใช้จ่าย 3 เท่า จากการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุด!! จากนายจ้าง
• พนักงานส่วนที่ยังจ้างอยู่บริษัทได้สิทธิลงรายจ่าย 3 เท่าได้หรือไม่

5. เลิกจ้าง Outsource กับเลิกจ้างพนักงานมีผลทางภาษีต่างกันอย่างไร

6. พนักงานที่โอนย้ายไปยังบริษัทในเครือ เงินที่จ่ายให้ถือเป็นการเลิกจ้างหรือไม่

7. เงินได้เนื่องจากลาออก หรือเลิกจ้าง กรณีใดเป็นเงินได้ที่จ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
• ลูกจ้างรายวันมีสิทธิหรือไม่
• เงินชดเชย
• เงินชดเชยพิเศษ
• เงินทดแทน
• ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
• เงินบำเหน็จ, บำนาญ
• ค่าตกใจ ฯลฯ
• เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนอื่น
• เงินวันลาพักผ่อนสะสมตามกฎหมายแรงงาน

8. เงินที่นายจ้างจ่ายให้เพราะเหตุออกจากงานจะต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
• หักค่าใช้จ่าย 7,000 คูณจำนวนปีที่ทำงาน กับหักค่าให้จ่ายเหมา วิธีและผลการคำนวณต่างกันอย่างไร
• อายุทำงานเกิน 5 ปี กับอายุงานน้อยกว่า 5 ปีมีผลต่างกันอย่างไร
• ทำอย่างไรให้เสียภาษีน้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมาย

9. “เงินชดเชยการเลิกจ้าง” ทำอย่างไรให้ได้รับยกเว้นภาษี คำนวณภาษีอย่างไร
• จ่ายให้มากกว่า พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน
• ยกเว้นค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
• ลาออกมีสิทธิเลือกไม่นำเงินที่ได้ไปคำนวณภาษีกับเงินได้ประเภทอื่นหรือไม่

10. ปัญหาการคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากการจ่ายเงินกรณีเลิกจ้าง
• การหักค่าใช้จ่ายกรณีไม่นำเงินที่ได้ไปรวมกับเงินได้อื่น คิดอย่างไร
• ออกปีนี้แต่จ่ายเงินปีหน้าจะคำนวณอย่างไร
• นายจ้างทยอยจ่ายเงินให้หลายงวดจะคำนวณอย่างไร
• เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
• เงินที่จ่ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จ่ายไม่ทันในปีที่เลิกจ้าง
• เงินที่จ่ายตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

11. ถูกฟ้องร้องต่อศาลเนื่องจากเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยที่จ่ายตาม
คำพิพากษา มีผลทางภาษีและการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

• ค่าเสียเวลา
• ค่าชดเชย
• ค่าเสียโอกาส
• ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

12. กรณีถูกเลิกจ้างและทำงานในบริษัทใหม่ อย่างไรที่สามารถนับอายุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อได้

13. RMF/LTF ของผู้ถูกเลิกจ้าง ตกงานแล้วยังต้องซื้อทุกปีหรือไม่

14. การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีสิ้นปีของผู้ถูกเลิกจ้าง
• เอกสารที่ใช้ประกอบ
• แบบที่ใช้
• วิธีกรอกใบแนบกรณีได้รับเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba